ORITE - Oracy in Teacher Education

ORITE er ei tverrfagleg forskargruppe med medlemer frå norsk, matematikk, naturfag, IKT i læring og pedagogikk. Hovudfokuset i forskargruppa er den læringsfremjande, faglege samtalen.

Forskargruppeleiar

Professor
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Medlemmer


Munnleg kompetanse

«Oracy» betyr «munnlegkunne», og skildrar ein munnleg kompetanse som er meir enn «det munnlege» eller «å snakka». I ORITE-gruppa er me opptatt av korleis det blir snakka i klasseromsamtalen og læringsdialogen i undervisninga i alle fag.

Gode samtalar og dialogar

Me undersøkjer kva som kjenneteiknar gode samtalar og dialogar, og me er opptatt av korleis me i lærarutdanninga kan leggja til rette for at studentane får kunnskap om, øving i, og høve til å reflektera over korleis dei samtaler med elevar eller barnehagebarn for å oppnå læring 

Målet med arbeidet

Målet med arbeidet i forskargruppa er å utvikla innsikt og forståing for arbeid med den faglege samtalen i mange ulike fag og kontekstar, og med korleis ein kan utvikla lærar- og barnehagelærarstudentane sin kompetanse til å initiera og leia slike samtalar. 

Pågåande prosjekt

Doktorgradsprosjekt