Arbeids- og kompetanseområde

Fagfeltet mitt er norsk språk og språkbruk, språkleg variasjon og endring, språkhistorie, norsk som andrespråk, skriving og språkutvikling. Eg underviser i språklege emne i grunnskulelærarutdanninga. Eg har doktorgrad i norskdidaktikk, innanfor fagfelta sosiolingvistikk og norsk som andrespråk.

Underviser i

 • Eg underviser i språklege emne i norskfaget i GLU-utdanninga og i vidareutdanning av lærarar.

Forskar på

 • Eg forskar på språk og språkbruk i didaktisk samanheng. Phd.-prosjektet mitt handlar om lærar sine språklege praksisar i innføringsklassar, eller meir presist korleis lærarar tilpassar det norske, munnlege språket sitt i møte med elevar som har norsk som sitt andrespråk, og kvifor desse tilpassingane skjer.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Dialektbruk i nynorskopplæringa? Eksempel frå eit ph.d.-prosjekt, innleiing til samtale

  Høyland, Brita (2021)
 • "Er eg kritisk nok?" Refleksivitet i didaktisk forsking.

  Høyland, Brita (2021)
 • Lærarars talespråklege praksisar i møte med andrespråkselevar. Ein studie av variasjon og refleksjon

  Høyland, Brita (2021)
 • Presentasjon av ph.d.-prosjektet "Lærarars talespråklege praksisar i møte med andrespråkselevar"

  Høyland, Brita (2021)
 • Talemålsvariasjon i andrespråksundervisning, kva kan forma korleis lærarar snakkar?

  Høyland, Brita (2020)
 • Vis alle