Arbeids- og kompetanseområde

Fagfeltet mitt er norsk språk og språkbruk, språkleg variasjon og endring, språkhistorie, norsk som andrespråk, skriving og språkutvikling. Eg underviser i språklege emne i grunnskulelærarutdanninga. Eg har doktorgrad i norskdidaktikk, innanfor fagfelta sosiolingvistikk og norsk som andrespråk.

Underviser i
  • Eg underviser i språklege emne i norskfaget i GLU-utdanninga og i vidareutdanning av lærarar.
Forskar på
  • Eg forskar på språk og språkbruk i didaktisk samanheng. Phd.-prosjektet mitt handlar om lærar sine språklege praksisar i innføringsklassar, eller meir presist korleis lærarar tilpassar det norske, munnlege språket sitt i møte med elevar som har norsk som sitt andrespråk, og kvifor desse tilpassingane skjer.
Forskargrupper