Språk og samfunn

Forskergruppa arbeider med temaet språk og samfunn fra ulike teoretiske og metodiske perspektiv, og har som mål å frembringe ny kunnskap både om språket som system og språket i bruk.

Medlemmenes forsking spenner vidt, fra sosiolingvistikk, andrespråksteori, testteori og datalingvistikk via barns språkutvikling, andrespråkslæring hos voksne, norske talemål og norsk tegnspråk, til historisk lingvistikk, literacy og studier av språk og språkbruk i et historisk og komparativt perspektiv.

Det som er felles, er ei brei og tverrfaglig interesse for hvordan språk, til ulike tider og på ulik måte, blir brukt, lært og vurdert i det samfunnet som omgir de språklige praksisene.

Til sammen har forskergruppemedlemmene bidratt med svært mange publikasjoner til ulike forskningsfelt. Medlemmene i gruppa er representert i internasjonale forskingsnettverk og deltar jevnlig på internasjonale konferanser og i internasjonale publikasjoner, og bidrar derved både til å gjøre Høgskulen på Vestlandet kjent utenfor Norge og til å bringe internasjonale impulser til Høgskulen på Vestlandet.

bilde av Petter Haugereid

Petter Haugereid

Forskergruppeleder

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.