Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser og veileder i andrespråkslæring, testing og vurdering av språkferdigheter, språkpolitikk og flerspråklighet. Fra 1997 til 2017 jobbet jeg med utvikling av prøver for voksne innvandrere, et arbeid jeg ledet fra 2011 til 2017 (Norsk språktest/Kompetanse Norge). Jeg representerer HVL i ALTE (Association of Language Testers in Europe) hvor jeg er valgt inn som medlem i Standing Committee og er med-leder av LAMI-gruppen (Language Assessment for Migration and Integration). Mine tidligere og nåværende forskningsinteresser dreier seg om bruk, og misbruk, av språkprøver i integrerings- og statsborgerpolitikken, i arbeidsmarkedet og i utdanning, med særlig fokus på innlærere med lite skolegang og begrenset skriftkyndighet.

Pågående prosjekter

    • MetaLearn - Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning (Rolle: Forsker med hovedansvar for utviklinge av en prøve som måler språklig bevissthet hos norske skolebarn)

    • IMPECT - Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests (Finansiert av NFR) (Rolle: Forsker)

    • Utvikling av et kartleggingsverktøy i norsk for minoritetsspråklige elever i videregående skole ("Vestlandsverktøyet") i samarbeid med Vestland fylkeskommune. (Rolle: Fagansvarlig, lærerutdanner, prøveutvikler).

    • Vi leser! Utvikling av undervisningsmateriell for minoritetsspråklige ungdomsskoleelever med begrenset skriftkyndighet i samarbeid med Bergen kommune (Rolle: Konsulent)

    • Europarådsprosjekt for utvikling av en referanseguide med beskrivelse av språkferdigheter og skrifktyndighet hos voksne innlærere med lite skolegang (LASLLIAM) (Rolle: Konsulent for LIAM - Linguistic Integration of Adult Migrants)

Utvalgte publikasjoner

    • Rocca, L., Carlsen, C.H. & Deygers, B. (2020). Linguistic Integration of Adult Migrants: Requirements and Learning Opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on langauge and knowledge of society policies for migrants. Council of Europe.
    • Carlsen, C.H. & Moe, E. (2019). Vurdering av språkferdigheter. Bergen: Fagbokforlaget.
    • Carlsen, C. H. (2018). The adequacy of the B2-level as university entrance requirement. Language Assessment Quarterly,15(1): 75-89.
    • Carlsen, C. H. (2017). Giving LESLLA-learners a fair chance in testing. In Solinski, M. (Ed.). Proceedings from LESSLA 2016 12th Annual Symposium, Sept. 8th.-10th 2016 (pp. 135-148). Granada: Universidad de Granada.
    • Carlsen, C. H. (2014). Språkkrav og statsborgerskap - et testetisk dilemma. (Language requirements and citizenship - a test ethical dilemma). In Brunstad, E., Gujord, A.-K. H. & Bugge, E. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Oslo: Novus.
    • Carlsen, C. (2012) Proficiency level – a fuzzy variable in computer learner corpora. Applied Linguistics. 33(2): 161-183 

Profil på Research Gate

Underviser i

 • Norsk som andrespråk
 • Måling og vurdering av språkferdigheter
 • Muntlig språk
 • Det felles europeiske rammeverket for språk

Forskargrupper