Stipendiat

Maria-Rosa Raphaela Doublet

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning:

Jeg er stipendiat i norsk ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Doktorgradsprosjektet arbeides på under den foreløpige tittelen: "Språkutvikling hos flerspråklige barnehagebarn – en longitudinell flerkasusstudie"

Studiens hovedproblemstilling omdreier hvordan  flerspråklig språkutvikling skjer/foregår i en norsk barnehagekontekst? Jeg arbeider mot problemstillingen i et longitudinelt perspektiv med to metodiske innfallsvinkler. Jeg kartlegger flerspråklige barns ordforråd på førstespråket og norsk med ordforrådstesten Cross-linguistic Lexical Tasks (CLT), og jeg observerer barna i leksituasjoner med enspråklige norsktalende barn. 

Roller og verv:

Tilknyttet arbeidspakke 3: Sustainable language practices in Norwegian kindergartens ved Barnkunne - senter for barnehageforskning.

Redaksjonsmedlem i det populærvitenskapelige tidsskriftet Språkprat

 

 

Underviser i

 • Flerspråklighet
 • Norsk som andrespråk
 • Tidlig andrespråkslæring
 • Tidlig språkutvikling

Forskar på

 • Språkutvikling
 • Flerspråklighet
 • Norsk som andrespråk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Er det et spørsmål om skjønn eller kjønn?

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela (2016)
 • The Bergen dialect splits in two

  Anderson, Ragnhild Lie, Doublet, Maria-Rosa Raphaela, Sandøy, Helge (2014)
 • Ytre Arna - fra strilemål til bergensk på en generasjon

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela (2014)
 • Språk som identitetsmarkør: finbergensk eller gatebergensk i en særlig bydel i Bergen

  Doublet, Maria-Rosa Raphaela (2013)