Høgskulelektor

Maria-Rosa Raphaela Doublet

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning:

Jeg er stipendiat i norsk ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Doktorgradsprosjektet arbeides på under den foreløpige tittelen: "Språkutvikling hos flerspråklige barnehagebarn – en longitudinell flerkasusstudie"

Studiens hovedproblemstilling omdreier hvordan  flerspråklig språkutvikling skjer/foregår i en norsk barnehagekontekst? Jeg arbeider mot problemstillingen i et longitudinelt perspektiv med to metodiske innfallsvinkler. Jeg kartlegger flerspråklige barns ordforråd på førstespråket og norsk med ordforrådstesten Cross-linguistic Lexical Tasks (CLT), og jeg observerer barna i leksituasjoner med enspråklige norsktalende barn. 

Roller og verv:

Tilknyttet arbeidspakke 3: Sustainable language practices in Norwegian kindergartens ved Barnkunne - senter for barnehageforskning.

Redaksjonsmedlem i det populærvitenskapelige tidsskriftet Språkprat

 

 

Underviser i
 • Flerspråklighet
 • Norsk som andrespråk
 • Tidlig andrespråkslæring
 • Tidlig språkutvikling
Forskar på
 • Språkutvikling
 • Flerspråklighet
 • Norsk som andrespråk

Se forskerprofil på researchgate her. 

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Er det et spørsmål om skjønn eller kjønn?

  (2016)
 • The Bergen dialect splits in two

  Anderson, Ragnhild Lie, Doublet, Maria-Rosa Raphaela, Sandøy, Helge (2014)
 • Ytre Arna - fra strilemål til bergensk på en generasjon

  (2014)
 • Språk som identitetsmarkør: finbergensk eller gatebergensk i en særlig bydel i Bergen

  (2013)