Litteraturdidaktikk

Forskergruppen Litteraturdidaktikk forsker i skjæringspunktet mellom den teoretiske litteraturvitenskapen på den ene siden og den praktisk-teoretiske norskfagsdidaktikken på den andre.

Spesielt har vi vært opptatt av å bidra til en estetisk vending i litteraturdidaktikken, noe som bl.a. har resultert i antologien Kallestad, Å.H. og Røskeland, M(red). 2020 Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken. Høsten 2019 startet vi opp et nytt internt forskningsprosjekt som handler om humor i litteraturen.

Litteraturundervisningens hva, hvorfor og hvordan

Litteraturdidaktisk forskning er opptatt av litteraturundervisningens hva, hvorfor og hvordan. Vi ønsker at de litterære tekstene skal ha en sentral plass i denne forskingen, men er også opptatt av å samle og forske på ulike typer empirisk materiale, som kan være knyttet til klasseromssituasjoner og belyse hvordan elever, studenter, lærere og andre aktører fra undervisningssammenhenger arbeider med litteratur.

Noen sentrale forskningsspørsmål er:

 • Hva setter rammene for litteraturundervisningen (styringsdokument og læremidler)?
 • Litteraturens plass i basisfaget, vitenskapsfaget, lærerutdanningsfaget og skolefaget
 • Hva slags litteratur skal det undervises i?
 • Hvorfor skal det undervises i litteratur?
 • Hva er litterær danning?
 • Hvordan kan litteratur og litteraturstudier bidra til danning?
 • Hva fremmer leseforståelse, litterær kompetanse og leselyst?
 • På hvilke måter undervises det i litteratur?
 • Hva er forholdet mellom utdanning og undervisning i litteratur?
 • Hva er litteraturformidling?
 • Hvordan tilpasse litteraturundervisningen til ulike alderstrinn?
 • Hvilken rolle spiller litteraturen og hva er litteraturfagets status i skolen?
 • Trenger skjønnlitteraturen et forsvar?

Forskergruppeleder

bilde av Kristoffer Jul-Larsen

Kristoffer Jul-Larsen

Førsteamanuensis

Tilknyttede prosjekter

Aktuelle publikasjoner

Kallestad, Å.H. og M. Røskeland (red). 2020 Sans for danning. Estetisk vending i litteraturdidaktikken

Ruth S. Stokke, Elise S. Tønnessen (red) 2018 Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere

Skaftun, Atle og Per Arne Michelsen (2017) Litteraturdidaktikk

Nettverk

Mer informasjon

Les også om forskningsgruppen i Cristin

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.