Barns lesekunst

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

August 2012 - Desember 2015

Prosjektsamandrag

Barns lesekunst

Barns lesekunst er et prosjekt knyttet til delområdet Estetisk danning, Senter for Kunstfag, kultur og kommunikasjon. Prosjektet utforsker tekstsamtalen som danningsområde, og da særlig hvordan unge lesere er kreative i sin måte å forstå tekst på. Prosjektet bygger på 60 lesesamtaler med 3. klassinger ved Ulsmåg skole i Bergen, og jeg har tre ulike innfallsvinkler til materialet:

 

  • Hvilke kreative strategier bruker unge lesere for å forstå og forklare ord og begreper i teksten.
  • Hvordan kommer de unge lesernes førforståelse til uttrykk i møte med tekst. Herunder tegner hvordan lesernes fantasi, kreativitet, tekstkunnskap og erfaringsbakgrunn bidrar til forståelse for teksten.
  • Hvordan åpner tekstsamtalen opp for lesernes kreativitet og meningsdanning?

Metode

Materialet mitt består av lesesamtaler med 60 elever på 3. trinn. Lesesamtalene er tatt opp på bånd, og senere transkriberte. I analysen er jeg opptatt av  elevenes egne strategier for leseforståelse, men også selve samtaledynamikken og hvordan elevene driver hverandre videre i tekstsamtalen. Tekstsamtalene foregår både med enkeltelever og grupper av elever, og selve samtalen innebærer at elevene er oppfordret til å tenke høyt for hver setning de leser (jf. Langer). Materialet inneholder både samtaler om fiksjonstekster og samtaler om saktekster.