Arbeid med kvalitet i idretts-, fysisk aktivitets- og kosthaldsutdanningane

På denne sida finn du informasjon om arbeid med kvalitet i studieprogram, kvalitet i emne og kvalitet i praksis.

Dokumentasjon av kvalitetsarbeidet for idretts-, fysisk aktivitets- og kosthalds utdanningane

Det er utarbeida eit eige mappesystem i Sharepoint med namn «Dokumentasjon frå kvalitetsarbeid i HVL». All dokumentasjon frå kvalitetsarbeidet til utdanningane på ulike nivå skal samlast her. Lenke av referansegruppereferat skal i tillegg leggast synleg i Canvas for studentar. 

Informasjon om studieprogramma

FLKI tilbyr utdanningar innan idrett, fysisk aktivitet og kosthald på studiestadane Sogndal, Bergen og Stord. 

Følgande studieprogram ligg til studieprogramområdet

 • Lærar i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, master
 • Faglærar i kroppsøving og idrettsfag, bachelor
 • Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet, bachelor
 • Friluftsliv, bachelor
 • Fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemijø, master
 • Idrett, trening og helse, bachelor
 • Idrett og kroppsøving, bachelor
 • Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelor
 • Idrettsvitskap, master
 • Personleg trenar, årsstudium
 • Idrett, årsstudium
 • Idrett/kroppsøving, årsstudium
 • Fjords and glaciers, halvtårsstudium

Studieprogramplanar

 

Rammeplanar

Sentrale funksjonar for kvalitet i programmet

Studieprogramleiar

Studieprogramleiar er Joar Fossøy

Studieprogramleiar har overordna ansvar for studieprogramma innan IFAK-utdanningane, har hovudansvar for oppgåver i linje frå prodekan og er leiar for leiargruppe IFAK. Studieprogramleiar leiar arbeidet med kvalitet i programmet og sørgjer for at dette er i tråd med HVLs system for arbeid med kvalitet i utdanningane.

Leiargruppe

Leiargruppe IFAK består av studieprogramleiar, assisterande instituttleiarar og administrativ utdanningskoordinator. Dei har eit felles heilskapleg ansvar for å leie studieplanlegging, studiegjennomføring og studieutvikling innan idrett, fysisk aktivitet og kosthaldsutdanningane.

Gruppa har ansvar for studieleiing og utdanningskvalitet på tvers av campus. Døme på ansvar og oppgåver er godkjenning av emne og studieprogram, dokumentasjon og utvikling av utdanningskvalitet, overordna ansvar for læringsmiljø og planlegging av utdanningsarrangement som studiestart og studentavslutningar med meir. Leiargruppa lagar årshjul med plan for oppgåvedeling. I tillegg samarbeider leiargruppa om å finne gode løysingar for ansvars- og oppgåvedeling undervegs i studieåret.

Medlemmer:

Administrativt utdanningsteam

Administrativ utdanningskoordinator har det overordna koordineringsansvaret for utdanningane, sit i leiargruppa og er sekretær for studieprogramrådet.  

Administrativ utdanningskoordinator 
Randi Gausemel (alle campus)

Det administrative utdanningsteamet har saman eit felles ansvar for administrativ tilrettlegging av utdanningane, i tillegg til å drive campusretta studierettleiing og praksiskoordinering.

Studierettleiarar

Studierettleiarane sine hovudoppgåver er knytt til rettleiing av studentar, kvalitetsarbeid og sakshandsaming. Studentane kan kontakte studierettleiar for sin campus med spørsmål om sitt studium, utdanningsplan, tilrettelegging i studieløpet, fagval for dei utdanningane som har det, godskriving av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, eller andre ikkje-faglege problemstillingar.

Studierettleiarar: 
Synne Hopland Iversen (Bergen)
Anne Martha Paulsen (Bergen)
Kirsti Møller Bruland (Sogndal)
Vibeke Henriette Kvarven (Stord)

Praksiskoordinatorar

Praksiskoordinatorane administrerer praksisopplæringa i IFAK-utdanningane og er i tett kontakt med studentane, praksisstadane og fagmiljøet på fakultetet. Praksiskoordinatorane informerer om praksis i samarbeid med fagansvarleg. Dei har også særleg ansvar for å organisere og legge til rette for praksisopplæringa, og for å rekruttere praksisstader og fordele studentane på dei ulike praksisstadane.

Praksiskoordinatorar:
Randi Gausemel (Bergen)
Øystein Frøyland (Sogndal)
Katharina Reksten Tufteland (Stord)

 

Studieprogramråd for utdanningane i IIKN

Studieprogramrådet er rådgjevande til studieprogramleiar og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogrammet og læringsmiljøet. Rådsmedlemmane blir valde for ein tidsperiode på fire år.


Sjå mandat og medlemmar for studieprogramråd via denne lenkja

Studentmedverknad

Kvar klasse skal velje to studenttillitsvalde. Oversikt over tillitsvalde skal vere tilgjengeleg i Canvas og Sharepoint for tilsette. Studieprogramleiar avklarer kven som har ansvar for å gjennomføre valet i dei ulike klassane og når valet skal gjennomførast. To studenttillitsvalte sit i studieprogramrådet.

Meir informasjon om val av tillitsvalde finn du via denne lenka.


Årshjul for møte (datoar kjem)

 • Utdanningsmøte 
 • Studieprogramråd
 • Utdanningsmøte
 • Studieprogramråd
 • Utdanningsmøte
 • Utdanningsmøte
 • Studieprogramråd
 • Utdanningsmøte
 • Studieprogramråd
 • Utdanningsmøte

Kvalitet i studieprogram

Studiekoordinatorar

Kvart studieprogram har ein studiekoordinator pr. studieår i tillegg til ein studiekoordinator med overordna ansvar for studieprogrammet. Oppdaterte lister over studiekoordinatorar for dei ulike studieprogramma ligg her og på Sharepointsida til IIKN-utdanningane. Arbeidsoppgåvene varierer noko frå studieprogram til studieprogram, men er i all hovudsak å:

 • Ha eit overordna ansvar for studieåret/studieprogrammet; planlegging, gjennomføring, utvikling, inkl. studentoppfølging, timeplan og ressursar
 • Koordinere emneansvarlege og nødvendige møtepunkt for utdanninga
 • Revidere studieprogramplan
 • Studiestart og vitnemålsseremoni
 • Organisere og administrere kull-rommet i Canvas
 • Legge til rette for val av referansegruppemedlemmar og tillitsvalte

Studiebarometeret

Studiebarometeret er ei årleg nasjonal undersøking om studentane sin opplevde studiekvalitet. Undersøkinga blir sendt ut til ca. 65 000 studentar som går andre studieår på bachelor- og masterprogram. Når data frå undersøkinga føreligg har IIKN-leiargruppe ein gjennomgang, evaluering og oppfølging av data saman med dei aktuelle studieprogramma.

Studieprogramevaluering

Dialogmøte med studiekoordinatorar mot slutten av kvart studieår. Dette møtet vil ha fokus på programevaluering der kvalitetsarbeidet er ein sentral del. Studieprogramleiar kallar inn til desse møta og det vert skrive referat/oppsummering.

Periodisk studieprogramevaluering

 • Pilot for periodisk studieprogramevaluering vart gjennomført hausten 2019 for bachelor idrett, fysisk aktivitet og helse, ført i pennen av avdeling for utdanningskvalitet. Pilotane dannar grunnlag for korleis vi skal gjere det framover.
 • Rulleringsplan kjem etter kvart.


Kvalitet i emne

Emneansvarlege sitt ansvar

Kvart emne i dei ulike studieprogramma har ein emneansvarleg. Oppdaterte lister over emneansvarlege i kvart studieprogram ligg på Sharepointsida til IFAK/IIKN-utdanningane. Arbeidsoppgåvene varierer noko frå studieprogram til studieprogram, men er i all hovudsak å ha det overordna faglege ansvaret i emnet. Det inneber mellom anna ansvar for:

 • Å lage timeplan og koordinere med andre emneansvarlege/ studiekoordinatorar
 • Å planlegge emnet og ressursfordeling
 • Å koordinere emne og faglærarar (interne og eksterne)
 • Å koordinere eksamen og konteeksamen (inkl. sensor, sensorveiledning)
 • Revisjon av emneplan
 • Pensum
 • Å følgje opp obligatorisk læringsaktivitet og fråvær – i dialog med studiekoordinator for studieåret
 • Gjennomføring og evaluering av emne (referansegruppemøte m.m.)
 • Å organisere og administrere emne i Canvas
 • Primærkontakt for studentane i emnet

Du finn ei nærare oversikt over emneansvarleg sine oppgåver i denne lenka

Studentmedverknad

 • Studentar kan i det daglege gje tilbakemelding til faglærarar, emneansvarleg og studiekoordinator om korleis emnet fungerer
 • To referansegruppemedlemmar blir valt i kvar klasse
  • På første år bachelor/årsstudium idrett i Sogndal blir det valt to referansegrupperepresentantar pr. gruppe (4 grupper til saman)
  • Det blir valt eigne referansegrupperepresentantar på valemna på B3 i Sogndal
 • To studentar frå kvar klasse deltek i referansegruppemøter. Her blir sentrale tema som fagleg innhald og opplegg, læringsmiljø og læringsutbytte i emne diskutert saman med emneansvarleg, studiekoordinator og eventuelle faglærarar.
 • Om ein student har tilbakemeldingar på eit emne, kan studenten kontakte ein referansegruppemedlem som kan ta dette vidare til evaluering i referansegruppemøte. Les meir om referansegrupper her.
 • Oversikt over referansegruppemedlemmar skal vere synlege i Canvas.
 • Om studenten ikkje ynskjer å ta opp problemstillingar knytt til emnet gjennom referansegrupperepresentantane eller dialog med faglærar/emneansvarleg, har den høve til å melde ifrå gjennom HVL sitt Sei ifrå-system.

Evaluering og oppfølging

Med utgangspunkt i det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningane for HVL har det blitt utarbeida retningslinjer og malar for referansegruppene, og rulleringsplanar for ekstern sensur og anonyme undersøkingar i emne:

IFAK/IIKN-utdanningane består av 12 studieprogram, frå halvtårseiningar til master. Det skal vera systematikk i kvalitetsarbeidet, men dei ulike studieprogramma har ulike rutinar og behov. Alle oppfølgingsformene ovanfor blir ikkje nytta for kvart studieprogram. Leiargruppe IIKN-utdanning legg opp til at nokre studieprogram kan nytte seg av emnerapport medan andre kallar inn til avsluttande dialogmøte. Her vel emneansvarleg/studiekoordinatorar det som høver best.   


Kvalitet i praksis

Medverknad frå praksisfelt og arbeidsliv

Studieprogramansvarleg og assisterande instituttleiar har ansvar for medverknad frå praksisfelt og arbeidsliv gjennom innspel frå studieprogramråd og innspel i møter med eksterne. 

Ansvar for å skaffe praksisplassar

Administrativt utdanningsteam, ved praksiskoordinator, har i samarbeid med emneansvarlege ansvar for å skaffe praksisplassar og følgje opp og vere i dialog med praksisstadene.

Evalueringar av praksis

Praksis evaluerast av studentane i samarbeid med faglærar i etterkant av dei ulike praksisperiodane.


Oppfølging av kvalitetsarbeidet

 • All dokumentasjon av kvalitetsarbeidet blir lasta inn i «kvalitetsmapper» i SharePoint. Desse er tilgjengelege for alle tilsette. SharePoint-lenka blir òg lagt i Canvas slik at alle studentar har lesetilgang til mappene.
 • Kvaliteten i studieprogram og emne blir evaluert gjennom periodisk studieprogramevaluering, studieprogramråd, studieprogramevaluering, referansegruppemøter og emnerapportar i tillegg til studiebarometeret.
 • Resultat frå studiebarometeret blir tatt opp på utdanningsmøter årleg. I tillegg har leiargruppa for IFAK/IIKN-utdanningane møter med alle studieprogramma mot slutten av kvart studieår der tema mellom anna er kvalitetsarbeid. Aktuelle tema å ta opp er:
  • Kva er bra og kva kan forbetrast?
  • Gjennomgang av referansegruppemøtereferat, midtvegsmøter, sluttmøter, emnerapportar, praksis og studiebarometeret
  • Kortsiktige og langsiktige forslag til endringar/tiltak
 • Leiargruppa for IIKN-utdanningane har årlege møter med tillitsvalde studentar knytt til utdanningane på kvart campus. Aktuelle tema å ta opp er:
  • Kva er bra og kva kan forbetrast?
  • Gjennomgang av referansegruppemøtereferat, midtvegsmøter, sluttmøter, emnerapportar, praksis og studiebarometeret
  • Kortsiktige og langsiktige forslag til endringar/tiltak
 • Kvalitetsarbeid som sak i studieprogramrådet
  • Alle studieprogram ved HVL skal kvart studieår vurderast og evaluerast i studieprogramrådet
   • Studiebarometeret blir nytta i dette arbeidet
  • Studieprogramleiar legg i tillegg kvart studieår fram sak om oppfølgingsform på emne, rulleringsplan for anonym evaluering og ekstern sensur for studieprogramrådet.
  • Studieprogramrådet gir råd om eventuelle endringar/tiltak