Arbeid med kvalitet i idrett, friluftsliv- og folkehelseutdanningane og lærarutdanning i praktiske og estetiske fag for 1.-13 trinn, kroppsøving og idrettsfag (LUPE)

På denne sida finn du informasjon om arbeid med kvalitet i studieprogram, kvalitet i emne og kvalitet i praksis.

Dokumentasjon av kvalitetsarbeidet for idretts-, fysisk aktivitets- og kosthalds utdanningane

Det er utarbeida eit eige mappesystem i Sharepoint med namn «Dokumentasjon frå kvalitetsarbeid i HVL». All dokumentasjon frå kvalitetsarbeidet til utdanningane på ulike nivå skal samlast her. Lenke av referansegruppereferat skal i tillegg leggast synleg i Canvas for studentar. 

Informasjon om studieprogramma

FLKI tilbyr utdanningar innan idrett, fysisk aktivitet og kosthald på studiestadane Sogndal, Bergen og Stord. 

Følgande studieprogram ligg til studieprogramområdet

Informasjon om studieprogramma

FLKI tilbyr utdanningar innan idrett, friluftsliv og folkehelse og lærarutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag på studiestadane Sogndal, Bergen og Stord. Følgande studieprogram blir tilbydd ved FLKI:

Studieprogramplanar

 

Rammeplanar

Sentrale funksjonar for kvalitet i programmet

Studieprogramleiar

Studieprogramleiar er Joar Fossøy

Studieprogramleiar har overordna ansvar for studieprogramma på tvers av campus, har hovudansvar for oppgåver i linje frå prodekan og er leiar for leiargruppa for idrett-, friluftsliv- og folkehelseutdanningane og LUPE. Studieprogramleiar leiar arbeidet med kvalitet i programma og sørgjer for at dette er i tråd med HVL sitt system for arbeid med kvalitet i utdanningane.

Leiargruppe

Leiargruppa består av studieprogramleiar, assisterande instituttleiar og administrativ studiekoordinator. Dei har eit felles heilskapleg ansvar for å leie studieplanlegging, studiegjennomføring og studieutvikling innan Gruppa har ansvar for studieleiing og utdanningskvalitet på tvers av campus.

Døme på ansvar og oppgåver er godkjenning av emne og studieprogram, dokumentasjon og utvikling av utdanningskvalitet, overordna ansvar for læringsmiljø og planlegging av utdanningsarrangement som studiestart og studentavslutningar med meir.

Leiargruppa lagar årshjul med plan for oppgåvedeling. I tillegg samarbeider leiargruppa om å finne gode løysingar for ansvars- og oppgåvedeling undervegs i studieåret.

Administrativt utdanningsteam

Administrativ studiekoordinator har det overordna koordineringsansvaret for utdanningane, og sit i leiargruppa.

Det administrative utdanningsteamet har saman eit felles ansvar for våre utdanningar, i tillegg til å drive campusretta studierettleiing og praksiskoordinering.

Studierettleiarane sine hovudoppgåver er knytt til rettleiing av studentar, kvalitetsarbeid og sakshandsaming. Studentane kan kontakte studierettleiar for sin campus med spørsmål om sitt studium, utdanningsplan, tilrettelegging i studieløpet, fagval for dei utdanningane som har det, godskriving av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, eller andre ikkje-faglege problemstillingar.

Praksiskoordinatorane administrerer praksisopplæringa for våre utdanningar og er i tett kontakt med studentane, praksisstadane og fagmiljøet på fakultetet. Praksiskoordinatorane informerer om praksis i samarbeid med fagansvarleg. Dei har også særleg ansvar for å organisere og legge til rette for praksisopplæringa, og for å rekruttere praksisstader og fordele studentane på dei ulike praksisstadane.

Studieprogramråd for utdanningane i IIKN

Studieprogramrådet er rådgjevande til studieprogramleiar og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogrammet og læringsmiljøet. Rådsmedlemmane blir valde for ein tidsperiode på fire år.

Medlemmar:

Studentmedverknad

Kvar klasse skal velje to studenttillitsvalde. Oversikt over tillitsvalde skal vere tilgjengeleg i Canvas og Sharepoint for tilsette. Studieprogramleiar avklarer kven som har ansvar for å gjennomføre valet i dei ulike klassane og når valet skal gjennomførast. To studenttillitsvalte sit i studieprogramrådet.

Meir informasjon om val av tillitsvalde finn du via denne lenka.


Årshjul for møter 2022-2023

 • Utdanningsmøte august (alle som jobbar med utdanningane)
 • Utdanningsmøte oktober (studiekoordinatorar)
 • Studieprogramråd november
 • Utdanningsmøte januar (studiekoordinatorar og emneansvarlege)
 • Studieprogramråd februar
 • Studieprogramråd april/mai
 • Utdanningsmøte juni (studiekoordinatorar og emneansvarlege)

Kvalitet i studieprogram

Studiekoordinatorar

Kvart studieprogram har ein studiekoordinator pr. studieår i tillegg til ein studiekoordinator med overordna ansvar for studieprogrammet. Oppdaterte lister over studiekoordinatorar for dei ulike studieprogramma ligg på Sharepointsida til utdanningane.

Arbeidsoppgåvene varierer noko frå studieprogram til studieprogram, men er i all hovudsak å:

 • Ha eit overordna ansvar for studieåret/studieprogrammet; planlegging, gjennomføring, utvikling, inkl. studentoppfølging og overordna ressursbruk
 • Koordinere emneansvarlege og nødvendige møtepunkt for utdanninga
 • Revidere studiesida og studieprogramplan årleg
 • Har medansvar for studiestart og avslutningsseremoni
 • Organisere og administrere kull-rommet i Canvas
 • Legge til rette for val av referansegruppemedlemmar og tillitsvalte

Studiebarometeret

Studiebarometeret er ei årleg nasjonal undersøking om studentane sin opplevde studiekvalitet. Undersøkinga blir sendt ut til ca. 65 000 studentar som går andre studieår på bachelor- og masterprogram. Når data frå undersøkinga føreligg har IIKN-leiargruppe ein gjennomgang, evaluering og oppfølging av data saman med dei aktuelle studieprogramma.

Studieprogramevaluering

Dialogmøte med studiekoordinatorar, emneansvarlege, studieveiledarar og praksiskoordinatorar mot slutten av kvart studieår. Dette møtet vil ha fokus generelt på kvalitetsarbeid knytt til studieprogrammet, der tematikkar på emnenivå og praksis også vil vera sentralt. Referansegruppereferat, studiebarometeret, anonyme evalueringar, midtvegs- og sluttevalueringar dannar grunnlaget for diskusjonane her. Studieprogramleiar kallar inn til desse møta og det vert skrive referat/oppsummering.

Periodisk studieprogramevaluering

Pilot for periodisk studieprogramevaluering vart gjennomført hausten 2019 for bachelor idrett, fysisk aktivitet og helse, ført i pennen av avdeling for utdanningskvalitet. Pilotane dannar grunnlag for korleis vi skal gjere det framover.

Planlagde periodiske evalueringar for våre utdanningar framover ser slik ut:

 • Årseining idrett/kroppsøving – 2022
 • Årseining personleg trenar – 2022
 • Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet – 2023
 • Master i idrettsvitskap – 2024
 • Bachelor idrett, trening og helse – 2025
 • Bachelor friluftsliv – 2025
 • Lærarutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13 - 2028


Kvalitet i emne

Emneansvarlege sitt ansvar

Kvart emne i dei ulike studieprogramma har ein emneansvarleg. Oppdaterte lister over emneansvarlege i kvart studieprogram ligg på Sharepointsida til utdanningane. Arbeidsoppgåvene varierer noko frå studieprogram til studieprogram, men er i all hovudsak å ha det overordna faglege ansvaret i emnet. Det inneber mellom anna ansvar for:

 • Å lage timeplan og koordinere med andre emneansvarlege/ studiekoordinatorar
 • Å planlegge emnet og ressursfordeling
 • Å koordinere emne og faglærarar (interne og eksterne)
 • Å koordinere eksamen og konteeksamen (inkl. sensor, sensorveiledning)
 • Revisjon av emneplan
 • Melde inn pensum
 • Å følgje opp obligatorisk læringsaktivitet og fråvær – i dialog med studiekoordinator for studieåret
 • Gjennomføring og evaluering av emne (referansegruppemøte m.m.)
 • Å organisere og administrere emne i Canvas
 • Primærkontakt for studentane i emnet

Du finn ei nærare oversikt over emneansvarleg sine oppgåver i denne lenka

Studentmedverknad

 • Studentar kan i det daglege gje tilbakemelding til faglærarar, emneansvarleg og studiekoordinator om korleis emnet fungerer
 • To studentar frå kvart kull blir valt som referansegruppemedlemmar for heile studieåret
  • Det blir valt eigne referansegrupperepresentantar for valemna på tredje studieår i Sogndal (bachelor)
 • I referansegruppemøta blir sentrale tema som fagleg innhald og opplegg, læringsmiljø og læringsutbytte i emne diskutert saman med emneansvarleg, studiekoordinator og eventuelle faglærarar
 • Om ein student har tilbakemeldingar på eit emne, kan studenten kontakte ein referansegruppemedlem som kan ta dette vidare til evaluering i referansegruppemøte. Les meir om referansegrupper her
 • Oversikt over referansegruppemedlemmar skal vere synlege i Canvas

Om studenten ikkje ynskjer å ta opp problemstillingar knytt til emnet gjennom referansegrupperepresentantane eller dialog med faglærar/emneansvarleg, har den høve til å melde ifrå gjennom HVL sitt Sei ifrå-system

Evaluering og oppfølging

Med utgangspunkt i det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningane for HVL har det blitt utarbeida retningslinjer og malar for referansegruppene, og rulleringsplanar for ekstern sensur og anonyme undersøkingar i emne:

Våre utdanningar består av 13 studieprogram (fire av studieprogramma skal fasast ut innan 2024), frå halvtårseiningar til master. Det skal vera systematikk i kvalitetsarbeidet, men dei ulike studieprogramma har ulike rutinar og behov. Alle oppfølgingsformene ovanfor blir ikkje nytta for kvart studieprogram. Leiargruppa legg opp til at nokre studieprogram kan nytte seg av emnerapport medan andre kallar inn til avsluttande dialogmøte. Her vel emneansvarleg/studiekoordinatorar det som høver best.   


Kvalitet i praksis

Medverknad frå praksisfelt og arbeidsliv

Mange av våre utdanningar har praksis, og på våre nettsider for praksis står meir informasjon.

Ansvar: studieprogramleiar, praksiskoordinator og emneansvarleg for praksis

 • Innspel gjennom studieprogramråd
 • Innspel gjennom møter med eksterne

Ansvar for å skaffe praksisplassar

Administrativt utdanningsteam, ved praksiskoordinator, har i samarbeid med emneansvarlege ansvar for å skaffe praksisplassar og følgje opp og vere i dialog med praksisstadene.

Evalueringar av praksis

Praksis evaluerast av studentane i samarbeid med faglærar i etterkant av dei ulike praksisperiodane.


Oppfølging av kvalitetsarbeidet

 • All dokumentasjon av kvalitetsarbeidet for våre utdanningar blir lasta inn i «kvalitetsmapper» i SharePoint. Desse er tilgjengelege for alle tilsette. SharePoint-lenka til referansegruppemøta blir òg lagt i Canvas slik at alle studentar har lesetilgang til mappene
 • Kvaliteten i studieprogram og emne blir evaluert gjennom periodisk studieprogramevaluering, studieprogramråd, studieprogramevalueringsmøte, referansegruppemøter og emnerapportar i tillegg til studiebarometeret
 • Resultat frå studiebarometeret blir teke opp på i studieprogramrådet. I tillegg har leiargruppa for våre utdanningar møter med alle studieprogramma mot slutten av kvart studieår der tema generelt handlar om kvalitetsarbeid. Aktuelle tema å ta opp er:
  • Kva er bra og kva kan forbetrast?
  • Gjennomgang av referansegruppemøtereferat, midtvegsmøter, sluttmøter, emnerapportar, praksis og studiebarometeret
  • Kortsiktige og langsiktige forslag til endringar/tiltak
 • Leiargruppa har årlege møter med tillitsvalde studentar knytt til våre utdanningar på kvart campus. Aktuelle tema å ta opp er:
  • Kva er bra og kva kan forbetrast?
  • Kortsiktige og langsiktige forslag til endringar/tiltak
 • Kvalitetsarbeid som sak i studieprogramrådet
  • Alle studieprogram ved HVL skal kvart studieår vurderast og evaluerast i studieprogramrådet
   • Studiebarometeret blir nytta i dette arbeidet
  • Studieprogramrådet gir råd om eventuelle endringar/tiltak