Referansegrupper

Referansegrupper er en del av kvalitetssikringen av utdanningene ved Høgskulen på Vestlandet. Dette er en arena der studentene kan gi tilbakemeldinger og diskutere undervisningen direkte med faglærer.

Formål

Faglærer og studenter kan ha ulike oppfatninger av hva som gir god læring, og referansegruppene gir en god anledning til å diskutere disse. Hensikten er å øke undervisningskvaliteten både underveis i emnet og i framtidige gjennomføringer av emnet.

Mandat og fokusområder

Fokus i møtene bør være på konstruktive tilbakemeldinger og forslag til enkle justeringer som kan øke læringsutbyttet. Studentene gir tilbakemeldinger på hva som har fungert godt og bør videreføres, og hva som eventuelt ikke fungerer godt. Dessuten diskuteres eventuelle tiltak for forbedring. En bør hovedsakelig diskutere områder der faglærer faktisk kan gjøre endringer.

Noen aktuelle diskusjonstema:

  • Læringsutbytte: Hvordan er læringsutbyttet av forelesninger, innleveringer, øvingstimer og lærebøker?
  • Forkunnskaper: Har studentene de nødvendige forkunnskapene til å følge undervisningen?
  • Progresjon: Er den passende?
  • Omfang: Hvordan er arbeidsmengdene i kurset? Hvordan er den totale arbeidsmengden når andre kurs tas i betraktning?
  • Læringsmiljø: Kommentarer til plass, komfort, støynivå?
  • Kontakt mellom faglærer og studenter: Opplever studentene at kontakten med faglærer er tilstrekkelig god?

Gjennomføring

Referansegruppene opprettes i løpet av de to første ukene av undervisningen. Det skal være minimum to valgte studentrepresentanter i referansegruppen. Dersom det er flere studieprogram i samme klasse bør det være minst et medlem fra hvert program. Gruppen skal møtes senest halveis i emnet, oftere ved behov. 

Studentene skriver referat fra møtene som publiseres i Canvas - se eksempel på referatmal.