Sei ifrå om læringsmiljøet

Som student skal du ha eit trygt og engasjerande læringsmiljø. Vi er avhengige av tilbakemeldingar for å kunne bli betre.

For å utvikle og bevare eit godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at både studentar og tilsette seier ifrå om uønska hendingar og ting som ikkje fungerer.

Vi vil gjerne at du gir tilbakemeldingar via studenttillitsvald, Studenttinget eller brukar meldingssystemet under. 

Du kan melde frå her:


Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til eit døgnbemanna vaktselskap, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!

Sikresiden.no
På Sikresiden.no får du forebyggande opplæring og råd om kva du kan gjere i ein krisesituasjon. Løysinga er tilpassa studentar og tilsette ved universitet og høgskular i Noreg.

Konfidensialitet
Alle tilsette og studentar kan melde inn saker til sei ifrå-systemet. Meldinga di vil bli behandla konfidensielt. Som student kan du melde enten med namn og få beskjed når saka er behandla (innan to veker), eller du kan velje å melde inn anonymt. Du vil då ikkje få tilbakemelding, men kan sjå korleis typen saker har blitt behandla i rapporteringa som skjer til Læringsmiljøutvalet kvart halvår.