Sei ifrå om læringsmiljøet

Som student skal du ha det trygt på HVL, dette innebærer et trygt og engasjerende læringsmiljø. Vi er derfor avhengige av tilbakemeldingar for å kunne bli betre.

HVL arbeider systematisk med kvalitet i utdanningane våre – vi vil gjerne at du gir tilbakemeldingar via studenttillitsvald, referansegrupper og andre ordinære kanalar. Meir informasjon om det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningane finn du her. Om desse kanalane ikkje hjelper har du høve til å melde inn sakar knytt til undervisning, læringsmiljø og utdanningskvalitet under – enten med namn eller anonymt. 

Under kan du òg melde om uønska hendingar knytt til helse, miljø og sikkerheit som ulykker/nestenulykker og skadar på menneske, bygningar og miljø. Eller varsle om kritikkverdige tilhøve som mobbing, seksuell trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold.

Du kan melde frå her:

Har du behov for IT-hjelp, finn du det her.

Treng du nokon å snakke med?


Kontakt HVL sin beredskapstelefon ved alvorlege hendingar: 48 11 07 00. Nummeret går til eit døgnbemanna vaktselskap, og som varslar krisegruppa der hendinga er. 

Er det fare for liv, helse og sikkerheit, må du alltid varsle brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) først!

Sikresiden.no
På Sikresiden.no får du forebyggande opplæring og råd om kva du kan gjere i ei krisesituasjon. Løsninga er tilpassa studentar og tilsette ved universiteter og høgskuler i Noreg.

Konfidensialitet
Alle tilsette og studentar kan melde inn sakar til sei-ifrå-systemet. Di melding vil bli handsama konfidensielt. Som student kan du melde enten med namn og få beskjed når saka er handsama (innan to veker), eller du kan velje å melde anonymt. Du vil då ikkje få tilbakemelding, men kan sjå korleis typen sakar har blitt handsama i rapporteringa som skjer til Læringsmiljøutvalet kvart halvår.