Sei ifrå om læringsmiljøet

Som student skal du ha det trygt på HVL, dette innebærer et trygt og engasjerende læringsmiljø. Vi er derfor avhengige av tilbakemeldingar for å kunne bli betre.

HVL arbeider systematisk med kvalitet i utdanningane våre – vi vil gjerne at du gir tilbakemeldingar via studenttillitsvald, referansegrupper og andre ordinære kanalar. Meir informasjon om det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningane finn du her. Om desse kanalane ikkje hjelper har du høve til å melde inn sakar knytt til undervisning, læringsmiljø og utdanningskvalitet under – enten med namn eller anonymt. 

Under kan du òg melde om uønska hendingar knytt til helse, miljø og sikkerheit som ulykker/nestenulykker og skadar på menneske, bygningar og miljø. Eller varsle om kritikkverdige tilhøve som mobbing, seksuell trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold.

Du kan melde frå her:

Har du behov for IT-hjelp, finn du det her.

Treng du nokon å snakke med?