Varsling av alvorlege hendingar

Varsling er å seie ifrå om brot på:

  • Lov og regelverk
  • Etiske normar
  • Alvorlege tilhøve som kan skade høgskulen eller samfunnet

Vi ønskjer til dømes at du seier ifrå dersom du oppdagar:

  • Mobbing og trakassering
  • Miljøkriminalitet
  • Økonomiske tilhøve som korrupsjon eller økonomisk utruskap
  • Brot på profesjons- og forskingsetiske retningsliner
  • Tilhøve som kan representere ein fare for liv og helse
  • Verksemd som kan skade eigedom eller infrastruktur

Det vil alltid være ulike meiningar om avgjerder som blir tekne enten det handlar om budsjettfordeling, tilsettingar, faglege prioriteringar eller vedtak med heimel i lov og regelverk. Å gi uttrykk for slik ueinigheit blir ikkje rekna som varsling.

Kva skjer når du varslar?

Når høgskulen mottar eit varsel eller ei bekymringsmelding, blir den tatt hand om av ansvarleg leiar. Vi tek kontakt med den eller dei som har varsla for å få utdjupa kva som har skjedd. Vi tek også kontakt med den eller dei som evt er skulda for det som har skjedd, for å høyre deira versjon.

Høgskulen kan reagere overfor tilsette og studentar vi meiner har brote regelverk eller opptredd på ein ikkje akseptabel måte. Det er universitets- og høgskuleloven og statsansatteloven (for tilsette) som set rammer for kva reaksjonen kan bli.

Korleis varsle?

Du kan melde frå skriftleg eller munnleg til leiinga ved instituttet/faget/eininga du høyrer til, eller direkte til høgskuleleiinga.

Du kan sende varselet ditt til  varsling@hvl.no

Treng du nokon å snakke med før du seier ifrå om alvorlege tilhøve på HVL? Sjå kven du kan kontakte.