Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking

Eit forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Sentralt  i programmet står tema som forholdet mellom teori og praksis, mellom praksisfelt og campus, mellom fag, fagdidaktikk og allmenndidaktikk og forholdet mellom deltakarar i eit praksisfellesskap. Programmet går på tvers av fakultetet sine institutt, og omhandlar forsking og utviklingsarbeid med relevans for barnehage, skule og lærarutdanning.

Forskinga er knytt til tre hovudområde

Innhald:
Aktuelle utviklings- og forskingsområde kan vera knytt til felt som 

  • visjonar, koherens og danning
  • fagas teori, didaktikk, historie og grunnlagsproblem
  • didaktisk praksis, lærarrolla, vurdering
  • læring
  • ulike medium

Struktur og organisering:
Døme på aktuelle område vil her vera kontekst, koherens, oppbygging og tilrettelegging av program og studium, samarbeid med praksisfeltet og utvikling av ph.d.-program.

Profesjon og utdanning i eit samfunnskritisk perspektiv:
Aktuelle forskingsområde vil vera knytt til sosiale og økonomiske faktorar, til etikk og kritikk og til lærarutdanninga sin plass i samfunnet.

Forskargrupper


Forskingsprogramleiar/Førsteamanuensis
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett