Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking

Eit forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Programmet går på tvers av fakultetet sine institutt, og omhandlar forsking og utviklingsarbeid med relevans for barnehage, skule og lærarutdanning.

bilde av Vigdis Vangsnes

Vigdis Vangsnes

Forskingsprogramleiar

Forskinga er knytt til tre hovudområde

Innhald:
Aktuelle utviklings- og forskingsområde kan vera knytt til felt som 

  • visjonar, koherens og danning
  • fagas teori, didaktikk, historie og grunnlagsproblem
  • didaktisk praksis, lærarrolla, vurdering
  • læring
  • ulike medium

Struktur og organisering:
Døme på aktuelle område vil her vera kontekst, koherens, oppbygging og tilrettelegging av program og studium, samarbeid med praksisfeltet og utvikling av ph.d.-program.

Profesjon og utdanning i eit samfunnskritisk perspektiv:
Aktuelle forskingsområde vil vera knytt til sosiale og økonomiske faktorar, til etikk og kritikk og til lærarutdanninga sin plass i samfunnet.

Forskargrupper