SIRIUS - spesialpedagogisk forskergruppe

Forskning på spesialpedagogikk i skole og samfunn.

Spesialpedagogisk forskergruppe har som mål å styrke det teoretiske grunnlaget for de spesialpedagogiske fagområdene og for de pedagogiske mulighetene som ligger i en tilpasset opplæring.

Gruppen ønsker gjennom forskning å få fram både de spesialpedagogiske fagfeltenes bredde og å kunne gå i dybden på spesielle tema.

Prosjekt

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis (Publisert i 2020)

Målet med denne antologi-prosjekt er å styrke det spesialpedagogiske fagfeltet slik at vi kan gi elever i grunnskolen bedre tilrettelegging og få en bedre forståelse av hvordan vi kan hjelpe elever med særlige behov.

Temaene som presenteres, bygger på forskning knyttet til elever i grunnskolen og handler om bedre tilrettelegging og tiltak for elever med ulike vansker, lidelser og diagnoser. Boken er delt inn i tre deler. Del 1 handler om hvordan spesialpedagogikken er og bør organiseres. I del 2 er fokus på spesialpedagogikk i praksis, f.eks. tilrettelegging for barn med nedsatt hørsel eller med ADHD. Den siste delen, del 3, handler om forebygging og inkludering.

Boken retter seg primært mot masterstudenter som skriver om spesialpedagogiske temaer.

Kontakt: Bente I. Borthne Hvidsten, Ieva Kuginyte-Arlauskiene og Göran Söderlund

Securing education for children in Tanzania

Visjonen og det overordnede målet med dette prosjektet er å redusere fattigdom gjennom å stimulere til bedre leseevner blant elever og, følgelig, øke andelen elever som består de avsluttende eksamenene i grunnskoler i Tanzania, basert på bedre synsforhold i klasserommene og å forbedre synsfunksjoner blant elever med synsforstyrrelser.

Kontakt: Gunvor B. Wilhelmsen

Pedagogisk handlingskompetanse som kan stimulere læringsfremmende elevatferd

Forskningsprosjektet “Pedagogisk handlingskompetanse som kan stimulere læringsfremmende elevatferd” tar sikte på å undersøke, analysere og beskrive mulige aktuelle elementer i lærerrollen og hvilke pedagogiske handlinger som kan stimulerer gode sosiale samspillsprosesser som øker elevers muligheter til danning og læring.

Kontakt: Gerd Grimsæth

Sensory Noise Project

'Sensory noise project' har som mål å bygge bro mellom lese- og skrivevansker (dysleksi) og oppmerksomhetsproblemer (ADHD). Nesten halvparten av alle barn med ADHD har også lese- og skrivevansker. Til tross for dette foregår undersøkelser og forskning på dette problemet ulike steder, enten innenfor psykiatrien eller innenfor skole og pedagogikk. I 'Sensory noise project' skal vi undersøke hvilke barn fra disse to gruppene som presterer best ved lese- og hukommelsesoppgaver med enten auditiv eller visuell hvit pikselstøy. Trinn 1 er å identifisere hvilke barn som har nytte av støy og trinn 2 er å gjennomføre en fullskala skoleintervensjon.

Kontakt: Göran Söderlund

Studentenes psykiske helse

FG Sirius (IPRS) og Center for Psychotraumatology, Institute of Psychology, Vilnius University, Lithuania skal gjennomføre i samarbeid et prosjekt som er knyttet til studentenes psykiske helse i nåværende hverdagen. Prosjekt består av en kvantitativ undersøkelse som inneholder flere temaer knyttet til psykisk helse, identitet, ensomhet, stress, sosial angst og depresjon osv. 

Kontakt: Ieva Kuginyte-Arlauskiene

Klasseromsinteraksjoner som forebyggende tiltak i møte med utfordrende atferd

Fokus på relasjonsbygging og en autoritativ lærerrolle står sentralt ved forebygging og håndtering av problematferd. Med bakgrunn i dette var det overordnede målet med prosjektet å undersøke hyppighet av ulike former for problematferd i en klasse som læreren har god kjennskap til, hvilke tiltak som vanligvis brukes i møte med dette, vurdering av egen autoritativ klasseledelse, samt kartlegge læreren sin vurdering av relasjoner til elevene og relasjoner rettet mot læringskultur og sosialt miljø.

Kontakt: Ieva Kuginyte-Arlauskiene

International Special Education Conference, 7.-9. september 2023

Kontakt: Kirsten Flaten, Bente B. Hvidsten og Ieva Kuginyte-Arlauskiene.

Vitenskapelige publikasjoner:

Oversikt over publikasjoner tilknyttet forskergruppen finnes i Cristin

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking

Forskergruppeledere

bilde av Lok Subba

Lok Subba

Høgskulelektor