Research in Learning and Teaching (RiLT)

Forskingsgruppa er knytt til master i læring og undervisning på campus Sogndal, og er opptatt av å utvikle kunnskap knytt til læring og undervisning både i grunnskule, vidaregåande opplæring og høgre utdanning.

Gruppa arbeider tematisk med forskings- og utviklingsarbeid knytt til læring, vurdering, motivasjon, læringsleiing, rettleiing, tilpassa opplæring, pedagogisk entreprenørskap, høgskulepedagogikk og digital læring. Street og Rebni er sertifiserte.

Prosjekt

Læreres bruk av abstrakte og konkrete redskaper i undervisning i ungdomskulen 

Kontakt: Glenn Kjerland 

Lærings- og vurderingsdialogar i klasserommet

Observasjonsstudie på ungdomsteget 

Kontakt: Eirik S. Jenssen/ Ann Karin Sandal 

Lærande tilsyn?

Undersøking av fylkesmannen si tilsynsordning og skulars læring 
Kontakt: Thorvald Moen 

Kompetanseheving i lærarane sitt arbeid med Positiv Psykisk helse og læringsmiljø (KLAPP). 

PhD-prosjekt 
Kontakt: Solrunn Samnøy 

Systematisk observasjon 

Karin S. Street er involvert i eit internasjonalt forskarnettverk innan systematisk observasjon, som har fått tildelt midlar frå UH-nett Vest til å gjennomføre en pilot og utvikle ein større søknad om prosjektmidlar basert på erfaringane frå piloten.  

Prosjektet har som mål å utvikle og pilotere videobasert rettleiing for lærarstudentar i praksisperiodar. Rettleiinga vektlegg lærar‐elev interaksjonar som fremmar sosial og fagleg utvikling hjå elevane og er forankra i det teoretiske rammeverket Teaching Through Interaction (TTI) og observasjonsverktyet Classroom Assessment Scoring System (Pianta et al. 2012). TTI operasjonaliserer interaksjonar i emosjonell støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte. 

Vi vil utnytte kompetansen på systematisk videobasert observasjon og rettleiing på tvers av institusjonane, noko som òg vidareutviklar kompetanse hjå UH‐institusjonane. Forskarar ved dei involverte UH‐institusjonane har utvikla eit internasjonalt forskarnettverk innan systematisk observasjon som møtes årleg (for 4.gang i 2020). Dette nettverket vert nytta i utvikling av intervensjonen og i drøfting av resultat.  

VIDEO for kvalitet i lærarutdanninga  

Utvikling av videokartotek frå klasseromsundervisning
Kontakt: Karin S. Street 

Systematisk observasjon i videobasert rettleiing av lærarstudentar i praksis 

Kontakt: Karin S. Street 

Vitskaplege publikasjonar

Faugstad, R. & Jenssen, E.S. (2019). Læreres opplevelse av muligheter i skole-hjem-samarbeidet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2019: Volum 13.(1) s. 98-110 

Fimreite, H. & Fossøy, I. (2018). Kunnskap i endring. Kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar.. Nordic Studies in Education 2018; Volum 38.(1) Suppl. 2018 s. 52-66 

Fossøy, I. & Haara, F.O. (2016). Training Master Thesis Supervisors within a Professional Learning Community. International Journal of Higher Education, 5(4) s. 184-193 

Fossøy, I. (2013). Korleis gjere det vanskelege mindre vanskeleg, og det utydelege meir tydeleg? Kvalifisering av rettleiarar for nyutdanna lærarar - med fokus på samtalerettleiing. FoU i praksis, 7(3) s. 83-103. 

Sandal, A.K & Tveit, I. (2017). Klasseleiing – lærarerfaringar frå ungdomstrinnsatsinga. Kap 8 i Postholm et al. Ungdomstrinn i utviklingEn antologi. Universitetsforlaget.  

Sandal, A.K. (2019). Korleis opplever elevar møtet med yrkesfaglege utdanningsprogram? Kap 6 i Streitlien, Å. & Aakre, B. M. (Red.) Det store spranget. Oslo: Cappelen Damm.   

Sandal, A.K. (2019). Utfordringar og mulegheiter i overgangsprosessen frå ungdomssteget til vidaregåande opplæring. Kap 5. i Å. & Aakre, B. M. (Red.) Det store sprangetOslo: Cappelen Damm 

Sekkingstad, D. & Fossøy, I. (2019). «It partly breaks up the class environment” – experiences with flipped classroom as a teaching model in higher education. I: Helgesen, Ø. mfl. (red): Modellar – Fjordantologien 2019. (s. 396-418). Oslo: Universitetsforlaget.  

Sekkingstad, D.& Syse, . (2019). “Spør oss vi vil bidra” – lærarar som lokomotiv for å fremje skuleutvikling – ein mogleg modell. I: Helgesen, Ø. mfl. (red): Modell – Fjordantologien 2019. (s. 347-455). Oslo: Universitetsforlaget.  

Sekkingstad, D. & Fossøy, I. (2018). Høgare utdanning: Kva undervisararar tenkjer om si eiga undervisning. Bedre Skole 2018 (1) s. 56-61. 

Sekkingstad, D. & Fossøy, I. (2017). Det er krevjande å tilpasse seg studentane sine behov - refleksjonar over eigen undervisningspraksis. I: Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. s. 201-217. 

Street, K. E. S., Malmberg, L-E & Stylianides, G.J. (2018). Investigating self-efficacy expectations and mastery experiences across a sequence of lessons in mathematics. In Bergqvist, E., Ôsterholm, M., Granberg, C., & Sumpter, L. (Eds.) (2018). Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4). Umeå, Sweden: PME   

Street, K.E.S., Malmberg, L-E & Stylianides, G.J. (2017) Level, strength, and facet-specific self-efficacy in mathematics test performance. ZDM- The International Journal on Mathematics Education 49(3), 379-395 

Street, K.E.S., Malmberg, L-E, & Stylianides, G.J. (2017) Self-Efficacy and mathematics performance: Reciprocal relationships. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10) 

Sørlie, K.E. & Söderlund, G. (2015): Mestringsforventninger og regionale forskjeller. In Langfeldt, Gjert (ed.): Skolens kvalitet skapes lokalt. Bergen, Fagbokforlaget. 

Uglum, M.I. (2019). Meistringsopplevingar i den vidaregåande skulen. Spesialpedagogikk 2019 (2) s. 40-49

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking

Forskergruppeleder