Høgskulelektor

Solrun Samnøy

Arbeids- og kompetanseområde

Eg arbeider med eit doktorgradsprosjekt om lærarane si rolle i å fremja psykisk helse og trivsel hjå elevane, i eit samarbeidsprosjekt mellom HVL, Sogn regionråd og HEMIL-senteret ved UiB. Sidan 2016 har eg leia arbeidet med KLAPP, som er eit kompetanseutviklingstiltak for lærarar og skuleleiarar, basert på deira ynskje om å bli tryggare på sitt ansvar for livsmeistring som tverrfagleg tema.

Eg er oppteken av lærar og andre leiarar si sjølvforståing, og særleg i situasjonar som er vanskelege for ein eller fleire involverte, og der følelsar er i sving. Med auka sjølvinnsikt og bevisstheit om eige bidrag til dynamikken, er sjansane større for at ein får vera den leiar, lærar og hjelpar ein ynskjer å vera, og risikoen for dobbeltkommunikasjon minskar.

I lærarutdanninga er eg oppteken av å gje næring til studentane sitt engasjement for sin framtidige jobb, og til refleksjon om kva ein god skulekvardag for alle inneber. Eg arbeider for at lærarutdanninga kan bidra til sjølvrefleksjon hjå studentane, og støtta dei til å verta trygge nok på si oppgåve til at dei stadig også kan ha auga for elevane og foreldra sine perspektiv. 

Underviser i

  • Folkehelse og livsmestring i skulen
  • Etter- og vidareutdanning
  • Profesjonsetiikk, GLU
  • Profesjonasdagar, GLU
  • FOU kontakt, Leikanger ungdomsskule

Forskar på

  • Folkehelse og livsmestring i skulen
  • Lærar si sjølvforståing
  • Profesjonsutvikling i skulen