Førsteamanuensis

Ann Karin Sandal

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser på Master i læring og undervisning og emna Læring i klasserommet og Metode og vitskapsteori. Eg har òg lang erfaring med undervisning og fagleg ansvar på vidareutdanningstilbod for lærarar i grunnskulen og vidaregåande opplæring, mellom anna Vidareutdanning i vurdering og Vidareutdanning i Yrkesfagleg fordjuping for yrkesfaglærarar. Sidan hausten 2017 har eg jobba med Yrkesfaglærarløftet og emnet Vurdering for læring på yrkesfag. Eg har undervisningsoppgåver knytt til pedagogikk i grunnskulelærarutdanninga 5-10. Andre arbeidsoppgåver: Koordineringsansvar på campus for Master i læring og undervisning Emneansvar på emna Læring i klasserommet og metode og vitskapsteori på masterprogrammet. Prosjektleiar for HVL sitt arbeid med YrkesfaglærarløftetLeiar for forskingsgruppa Research in Learning and teaching (RiLT)

Underviser i

  • Læring i klasserommet (MAS3-300)
  • Metode og vitskapsteori (MAS3-301)
  • Vurdering for læring på yrkesfag (vidareutdanning i Yrkesfaglærarløftet)
  • Vurdering for læring 2 og klasseleiing (vidareutdanning i Yrkesfaglærarløftet)

Forskar på

  • Vurdering i grunnskule og vidaregåande opplæring, og særskild innanfor yrkesfag
  • Klasseleiing og vurdering
  • Ungdom og utdanningsval
  • Overgangsprosessar i utdanningssystemet og særskilt mellom ungdomsskule og vidaregåande skule

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar