PedLab

PedLab tar sikte på å åpne for nye måter å teoretisere, praktisere, utforske og undervise pedagogikk på.

PedLab undersøker pedagogisk praksis innenfor en pedagogikkvitenskapelig ramme. Med det kan forskningsobjektet, pedagogisk praksis, undersøkes ut fra tre perspektiver.

Innsideperspektiv

For det første kan pedagogisk praksis utforskes fra et innsideperspektiv eller deltagende forskning, som viser til forskning i pedagogisk praksis. Med forskning i pedagogisk praksis fremstilles forskeren som et subjekt eller en aktør, hvor praksis blir å regne som et sted for systematisk og refleksiv kunnskapsproduksjon.

Medlemmene i PedLab samhandler tett med lærere som forskere for å få del i pedagogisk kunnskap som er utledet fra praksisfeltet, men gjennomfører også uavhengig forskning innenfra pedagogisk praksis, blant annet gjennom aksjonsforskning.

Utsideperspektiv

For det andre utføres forskning om eller på pedagogisk praksis. Det vil si et utsideperspektiv eller distansert observasjon hvor forskningsobjektet undersøkes i større grad fra en distansert avstand. Her benyttes gjerne kvantitative metoder, hvor dataene blant annet innhentes gjennom spørreundersøkelser eller fra sekundære kilder (eksempelvis metaanalyse).

Kombinasjon av innside- og utsideperspektiv

For det tredje benyttes forskning inn i pedagogisk praksis, hvor innside- og utsideperspektivet kombineres. Forskning inn i pedagogisk praksis fremstår slik som et intersubjektivt perspektiv mellom den deltagende forskningen og den distanserte observasjonen.

PedLab har dessuten et sterkt fokus på pedagogikkdisiplinens språk og dens grunnleggende kunnskapsformer, samt problemområder som unnværer seg preskriptive mål, eksempelvis eksistensielle og uforutsette perspektiver.

Publikasjoner

Indirect Pedagogy. Some Lessons in Existential Education. Berlin: Springer. ISBN 978-94-6209-193-1. (2013)

Existentialism and Education. Studies in Philosophy and Education, 32(5). ISSN 0039-3746. (2013)

Eksistens & pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgave. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02314-4. (2015)

Lesson study i en nordisk kontekst. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490888. (2016)

The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms. London: Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4742-8553-7. (2017)

Pedagogikkvitenskap. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1932-2. (2017)

Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205493902. (2017)

Comparing conceptual text and documenting photos Researching Outdoor Education in the Context oReichwein’s Progressive Teaching and Rousseau’s Émile. International Journal of Research & Method in Education 42(4), 358-373. (2018)

Education and the Limits of Reason. Reading Dostoevsky, Tolstoy, and Nabokov. New York & London: Routledge. ISBN 978-0-415-83414-8. (2018)

Scenariodidaktikk, debatt og didaktisk risiko. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier (s. 51-71). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215031637. (2019) 

Undervisningspraksis. Profesjonalitet i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205520899. (2019)

Rasisme og antisemittisme i skolen? Bedre Skole, nr. 2 2019, s. 22-26. 

Meeting the Challenges of Existential Threats through Educational Innovation: A Proposal for an Expanded Curriculum. New York & London: Routledge. ISBN 9780367894856. (2021)

Les meir i Cristin 

The Annual Bergen Educational Conversation

Ped Lab arrangerer The Annual Bergen Educational Conversation (grunnlagt i 2009), som er et årlig forum som åpner for samtaler med gjensidig respekt, der deltakerne fører fruktbare diskurser om ulike saker og, om mulig, deltar i felles prosjekter som når ut til et bredere publikum.

Kommende (Utsatt på grunn av korona-pandemien): The 12th Annual Bergen Educational Conversation

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking