Jente som gjør mattelekser

LUMA – Læring og undervisning i matematikk

Forskargruppa LUMA er opptatt av å utvikle kunnskap knytt til læring og undervisning i matematikk i vid forstand og på alle nivå frå barnehage til høgare utdanning.

LUMA er ei fleirfagleg gruppe med ei brei fagleg tilnærming og inkluderer relevant forsking og utvikling i pedagogikk, didaktikk og matematikk samt fag som fysikk, naturfag og økonomi når matematikk er ein viktig del.

Luma vil også arbeide for å auke kunnskapen og bruk av statistiske/kvantitative metodar i forsking ved HVL.

Vi forskar på:

  • Ei kvantitativ og kvalitativ studie av val av problemløysingstrategiar i grunnskulen (7. klasse)
  • Å vera student i den omvende undervisninga. Ei kvantitativ undersøking av studentane Elevar i vidaregåande skule si oppleving av matematikkfaget. Ei spørjeundersøking
  • Barns tidlege talforståing
  • Kvantitativ studie av ortografiske feilmønster hjå studentar
  • Kvantitativ studie av ortografiske/morfologiske feil hjå grunnskuleelevar (6. klasse)
Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking