Profesjon, organisasjon og politikk

Forskergruppen vil arbeide med analyser av profesjonalisering, politikkutforming og organisering, og forbindelsene mellom slike prosesser, med utgangspunkt i ulike teoretiske og metodiske tilnærminger.

Forskningen vil blant annet handle om hvordan profesjon og profesjonalisering former og formes av organisasjonsmessige og politiske prosesser. Videre hvordan ekspertkunnskap og yrkesutvikling formes i en bestemt organisatorisk og politisk kontekst, og igjen virker inn på politikkutforming og tjenesteorganisering. 

Empirisk vil gruppens fokus være særlig knyttet til utdanning og oppvekst, men også til skjæringsflatene mot andre samfunnsfelt som familiepolitikk, folkehelse og helsetjenester. Analysene vil være både historisk og komparativt innrettet, og kan omfatte sammenlikninger over tid, mellom kommuner, regioner og land, samt omfatte ulike profesjoner, politikkfelt og organisasjoner. Gruppen er flerfaglig, og består av vitenskapelig ansatte, stipendiater og masterstudenter.

Forskningen er organisert i flere prosjekter, og kan oppsummeres i følgende deltema:

  • Lærerprofesjonalitet og kvalitet i lærerutdanningene. Hva slags forståelse av kvalitet og fagkunnskap preger nasjonal og lokal debatt, policy og praksis?
  • Policyutforming og implementering av utdanningspolitikk
  • Ledelse, organisering og yrkesmessig arbeidsdeling i barnehage og skole
  • Ekspertkunnskapens rolle i klassifisering og differensiering av barn

Våre forskningsprosjekter

Forskergruppeleder