Førsteamanuensis

Hilde Birgitte Hjertager Lund

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning

Jeg forsker og underviser i emner knyttet til ledelse, kulturelt mangfold og politikk i barnehagen spesielt, og i utdanningssektoren generelt. Jeg er særlig interessert i ledelsesutfordringer og vilkår i en kulturelt mangfoldig utdanningssektor, sosial ulikhet og maktrelasjoner i utdanning.

Jeg jobber som førsteamanuensis i samfunnsfag ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag og har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet mitt (2022) har tittelen: Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager. Doktorgradsprosjektet er tilknyttet Barnkunne - senter for barnehageforskning og arbeidspakke 10: Ledelse og mangfold i barnehager

Studien undersøker betydningen pedagogisk ledelse har for det pedagogiske innholdet og kvaliteten knyttet til inkludering og forståelser av mangfold. Studien er kvalitativ og bruker semistrukturerte intervju, feltarbeid og deltakende observasjon som metode. Pedagogiske ledere og styrere er intervjuet og barnehagens praksiser knyttet til den pedagogiske lederrollen og mangfoldsforståelser er innhentet gjennom etnografiske observasjonsstudier. Foreldreperspektivet i studien er innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer med flyktningforeldre. 

Roller og verv 

Publikasjonar

Vis alle