Hopp til innhald

MGUSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 - Innføring i samfunnsfag 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar på mellom- og ungdomstrinnet. Studiet skal gje ei innføring i grunnleggjande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på mellom- og ungdomstrinnet.

Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering.

Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap.

I dette emnet vert det lagt vekt på at studenten tileignar seg kunnskap, dugleikar og kompetansar som grunnlag for framtidig arbeid som lærar. Fokuset ligg på sentrale tema innanfor hovudområda i samfunnsfag.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om vitskaplege teoriar teori og metodar i samfunnsfag
 • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til grunnleggjande ferdigheiter, tilpassa opplæring, vurdering og arbeidet med kompetansemål på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikskap i eit samfunnsfagleg perspektiv
 • har kunnskap om samane som urfolk, om dei nasjonale minoritetane, og om kulturelt mangfald i Noreg
 • har kunnskap om samspelet mellom menneske, teknologi og natur med vekt på ressursfordeling, historisk utvikling og berekraft
 • har kunnskap om historiske globale prosesser som har konsekvenser fram til i dag
 • har kunnskap om samfunnsfaglege problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag
 • ha kunnskap om stad og landskap som natur, kultur og historie

Ferdigheiter

Studenten

 • kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag i skulen, stimulere til undring om og respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i arbeidet med alle elevar
 • kan leie læringsprosessar med særleg vekt på å vidareutvikla grunnleggjande ferdigheiter og kompetansar og sikre progresjon i opplæringa
 • kan finne søkje, vurdere og tolke ulike typar data og kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål
 • har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert
 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over fagdidaktiske spørsmål knytt til opplæringa på mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, gruppearbeid, ekskursjonar, individuelt arbeid og munnleg framføring.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Innlevering av tre skriftlege referat på 1000 ord kvar (+/- 10%). Referata skal være akademiske tekstar og gi trening i akademisk skriving. Referata skal oppsummera sentrale moment frå ei eller fleire undervisingsøkter og reflektere rundt desse ved hjelp av pensum. To av tre referat må være godkjent for å få godkjent læringsaktiviteten.
 • Munnleg framlegg i gruppe. Framlegget kan vera eit digitalt produkt eller innehalde eit digitalt element.

Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for dei obligatoriske læringsaktivitetane.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må være gjennomført til fastsette fristar og godkjent minst 3 veker før ein kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skuleeksamen, 6 timar.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemiddel.

Meir om hjelpemiddel