Kompetanseutvikling i barnehage og skole – ReKomp og DeKomp

HVL er nasjonal koordinator for arbeidet med kompetanseutvikling i barnehage og grunnskule. Vi skal bidra til å bygge nettverk mellom dei ulike aktørane – lokalt og regionalt.


Om nettverka

ReKomp- og DeKomp-nettverka skal

  • kartlegge kompetanse og kapasitet i UH-sektoren
  • arrangere nasjonale og regionale nettverkssamlingar
  • legge til rette for erfaringsdeling gjennom praksishistorier
  • bidra til å styrke nettverkssamarbeid
  • utvikle nettressursar
  • samarbeide og dele erfaringar på tvers av ordningane