UH-nettverk for lokal kompetanseutvikling – ReKomp, DeKomp og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Høgskulen på Vestlandet har fått i oppdrag fra UDIR å være nasjonal koordinator for UH i arbeidet med de tre lokale kompetanseutviklingsordningene ReKomp (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage), Dekomp (Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Oppdraget for Dekomp og kompetanseløftet blei avslutta ved årsskiftet 2021/2022. Oppdraget for Rekomp varer til september 2022. 

Oppdraget innebærer blant annet å arrangere nasjonale nettverkssamlinger for fagtilsatte, administrative og  ledere som er involvert i ordningen. Målet er at vi skal lære av hverandre, gjennom deling av erfaringer og drøfting av felles problemstillinger.

Samlingar for ReKomp og DeKomp