Voksne i diskusjon rundt bordet

Praktisk utdanningsvitskap

Master

Jobbar du som lærar, barnehagelærar eller i andre delar av utdanningssektoren? Auk kompetansen din med master i praktisk utdanningsvitskap. Neste oppstart er våren 2024.

Bergen, Stord, Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Fullført og bestått lærarutdanning

  eller

  • Fullført og bestått barnehagelærarutdanning

  eller

  • Fullført og bestått relevant bachelor/cand. mag.-utdanning

   

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Spesialpedagogikk: 33,42

   IKT i læring: Alle kvalifiserte

   Leiing og profesjonsutvikling: Alle kvalifiserte

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere praktisk utdanningsvitskap

  Studiet er relevant for alle i heile utdanningssektoren som ønskjer å auke sin kompetanse. Innhaldet er praksisnært og kvalifiserer til stillingar der utvikling av fagleg støtte og leiing av utdanning er sentralt.

  Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men ein del av samlingane foregår også på Stord og i Sogndal.

  Studieretningar

  Startar du våren 2024, kan du velje mellom følgjande studieretningar:

  • Leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren
  • Spesialpedagogikk
  • IKT i læring

  Leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren

  Jobbar du som leiar eller ønskjer å jobbe som leiar i skulen, barnehage og kommunar/fylkeskommunar, er dette eit spanande studium for deg.

  Til forskjell frå rektorutdanning og styrarutdanning treng du ikkje å vere i leiarstilling i dag.

  Kva lærer du?

  • Leiing, leiarroller og sentrale prosessar i utdannings- og oppvekstssystemet
  • Mandatet for leiarrollene i politikk-, lov- og planverk
  • Profesjonsetikk og spenningar i utøving av leiing
  • Digital kompetanse 

  Godkjenning:

  Denne studieretning opnar for å godkjenne ei rekkje andre utdanningar. Du kan altså få godkjent tidlegare utdanningar som rektorskule, styrarutdanning, skuleleiarutdanning eller andre utdanningar som handlar om profesjonsutvikling, fagutvikling eller leiing.

  Studentar som har teke rektorutdanning og andre studier som byggjer på denne, kan få godkjent inntil 60 studiepoeng, og dermed gå rett på metode og masteroppgåve.

  Godkjenning skjer etter individuell søknad. Ta kontakt for nærare informasjon. 

  Spesialpedagogikk

  Emne 1

  I dette emnet lærer du mellom anna om følgjande tema:

  • Lese- og skrivevanskar
  • Matematikkvanskar
  • Generelle og spesifikke språkvanskar
  • Bruk av læringsstøtte
  • Forebyggande tiltak 

  I studiet vil du reflektere rundt tilrettelegging for god individuell og sosial utvikling, samt sette dette inn i eit folkehelse, livsmeistring og livsløpsperspektiv.

  Emne 2

  I dette emnet lærer du mellom anna om følgjande tema:

  • Korleis kan ein gjennomføre og vurdere spesialpedagogisk utviklingsarbeid?
  • Kva betydning har miljø og relasjonar for barn og unge si psykiske helse?
  • Førebygging og utføring av pedagogikk og utviklingsstøtte

  Fellesemne

  I fellesemnet lærer du mellom anna om: 

  • Utvikling av kunnskap og ferdigheiter knytt til bruk av digitale verktøy spesielt retta mot spesialpedagogikk, og profesjonsfagleg digital kompetanse som hjelpemiddel i undervisning og læringsstøtte.
  • Refleksjon rundt bruk av sosiale medium.
  • Fellesemnet skal også gi studenten evne til å oppdatere seg, vurdere og reflektere over ny forsking relatert til eige masterprosjekt, noko som skal gi eit vitskapsteoretisk grunnlag for masteroppgåva.

  IKT i læring

  Emne 1

  Dette emnet vil du mellom anna ta tak i følgjande spørsmål: 

  • Korleis utvikle og ta i bruk digital teknologi?
  • Korleis vurdere og reflektere over pedagogisk bruk av IKT? (med utgangspunkt i relevante læringsteoriar og forskings- og teoriperspektiv)

  Emne 2

  I dette emnet vil du mellom anna lære om: 

  • Ulike typar digitale utviklingsverktøy for skapande arbeid i fag og tverrfaglege prosjekt (enkle språk og utviklingsverktøy, samt meir generelle og overordna prinsipp)
  • Vurdering og refleksjon over bruk av IKT i skapande didaktisk arbeid
  • Utviklingskompetanse, koding og algoritmisk tankegang som pedagogisk reiskap og metode 

  Fellesemne

  I dette emnet vil vi mellom anna ta for oss: 

  • Utvikling av kunnskap og ferdigheiter knytt til bruk av digitale verktøy spesielt retta mot profesjonsfagleg digital kompetanse som hjelpemiddel i undervisning og læringsstøtte
  • Refleksjon rundt bruk av sosiale medium.

   Fellesemnet skal også gi studenten evne til å oppdatere seg, vurdere og reflektere over ny forsking relatert til eige masterprosjekt, noko som skal gi eit vitskapsteoretisk grunnlag for masteroppgåva.

  Kva lærer du?

  I denne nyoppretta masterutdanninga lærer du mellom anna om bruk av digitale verktøy i undervisning og læring, vitskapsteoretiske og metodiske tradisjonar knytt til forsking om skule og utdanning, samt om utdanningsforsking i praksis. Dette skal danne grunnlaget for arbeidet med di eiga masteroppgåve.

  Fysiske samlingar og nettmøte 

  Studiet vil bli lagt opp med fysiske samlingar. I tillegg vert det nettmøte, samt eige arbeid og rettleiing (individuelt og i gruppe) mellom samlingane. Det vert lagt stor vekt på studentaktive læringsformer i studiet.

  Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men ein del av samlingane foregår også på Stord og i Sogndal.

  Samlingsdatoar våren 2024

  MPUV501A Spesialpedagogikk 1
  Samlingsdatoar (Campus Sogndal)
  31. jan.-2. feb.
  10.- 12. April

  Nettundervisning
  Enkelte onsdagar 15.00 - 18.00.

  MPUV501B IKT i læring 1
  Samlingsdatoar (Campus Stord)
  29.-30.jan
  17.-19.april

  Nettundervisning
  Torsdag 14-16

  MPUV501C Leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren 1
  Samlingsdatoar (campus Bergen)
  14.-15. februar
  13.-14.mars
  17.-18.april

  MPUV503 Undervisning og leiing i ein digital utdanningskontekst (Fellesemne - heiltidsprogresjon)

  Samlingsdatoer
  5.-7. Februar (Campus Bergen)
  22.-24. April (Campus Sogndal)

  Nettundervisning
  Kvar tysdag i perioden 14-16
  Uke 8-16 (unntatt påskeferie)

  Digitalt oppstartsmøte 9. januar 2024

  9. januar blir det digitalt oppstartsmøte for alle nye studentar våren 2024.

  Lenke til Zoom: https://hvl.zoom.us/j/64602339664?pwd=ejFZTkJWc3YwMjg0Z2JHK0ZPRGZiZz09&from=addon

  Passord: 030671

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Det er mogleg å søkje støtte frå UDIR

  Vil du studere meir?

  Master i praktisk utdanningsvitskap kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

  Utveksling

  Kor kan du reise?