Leiing i og av utdanningssystem

Endring, læring og utvikling

Gruppa er opptekne av korleis leiarar og yrkesutøvarar i utdanningssektoren arbeider med endring, læring og utvikling. Deira profesjonelle yrkespraksis som leiarar i skular, høgskular og barnehagar framstår som våre naturlege forskingsfelt. 

Desse kan konkretiserast som tema slik: 

  • Utdanningspolitiske diskursar – nasjonalt og internasjonalt 
  • Spenningar og samhandling mellom nivåa i utdanningssystemet 
  • Kvalitet, utvikling og vurdering i praksiskontekstar 
  • Leiing og læring i utdanningssystem 
  • Profesjonsutvikling og læring i profesjonelle fellesskap 
  • Kunnskapsprosessar i komplekse system 

Det er ikkje «leiarar» i ei smal meining vi er opptekne av, det er meir dei kontekstane, oppgåvene og systema leiararar må forhalde seg til, som er i fokus for gruppa. 

Forsking- og utviklingsinteresser

Den sterk tilknytinga til undervisning har prega dei forskingsaktivitetane gruppa har drive med, og gruppa spelar ikkje noko sterk, formell rolle andsynes medlemenes publisering. Dette gjev seg utslag i at mange av forskingsaktivitetane har vore drivne av medlemene, lausrive frå gruppa og kopla til andre forskingsprogram eller satsingar i eller utanfor gruppa. Men gruppemedlemene har likevel sett på dagsorden forsking om undervisning i organisasjon og leiing i brei tyding, og dette vert tydeleg gjenspegla i publikasjonslista vår. 

Tre av medlemene deltar aktivt prosjektet Barnkunne, og gjennom arbeidspakke 9Systemic knowledge creation organiserer vi det meste av den barnehagerelevante forskinga vår.

To medlemer deltek i Actnow-studien, og rettar særleg merksemd mot koplinga mellom høgre utdanning, yrkesfeltet og forsking.

Fleire av medlemene er aktivt med i Dekomp og Rekomp-satsinga, der ei målsetting for oss er å gjennomføre parallelle forskings- og publiseringsprosjekt med sjølve satsinga.

Fleire av medlemene har tungt ansvar knytt til Den nasjonale rektorutdanninga og Den nasjonale styrarutdanninga. Gruppemedlemer har i lengre tid publisert tekstar som byggjer på erfaringar med desse leiarutdanningane.  

Nylege publikasjonar

Anne Grethe Sønsthagen (2020) Early childcare as arenas of inclusion: the contribution of staff to recognising parents with refugee backgrounds as significant stakeholders, European Early Childhood Education Research Journal, 28:3, 304-318, DOI: 10.1080/1350293X.2020.1755486 

Dadaczynski, K., Jensen, B.B., Viig, N.G., Sormunen, M., von Seelen, J., Kuchma, V. and Vilaça, T. (2020), "Health, well-being and education: Building a sustainable future. The Moscow statement on Health Promoting Schools", Health Education, Vol. 120 No. 1, pp. 11-19. https://doi.org/10.1108/HE-12-2019-0058 

Åvitsland, A., Ohna, S.E., Dyrstad, S.M., Tjomsland, H.E., Lerum, Ø. and Leibinger, E. (2020), "The process evaluation of a school-based physical activity intervention: influencing factors and potential consequences of implementation", Health Education, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/HE-01-2020-0004 

Les om forskergruppa i Cristin

Forskargruppeleiar

Forskingsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking