Leiing i og av utdanningssystem

Endring, læring og utvikling

Gruppa er opptekne av korleis leiarar og yrkesutøvarar i utdanningssektoren arbeider med endring, læring og utvikling. Deira profesjonelle yrkespraksis som leiarar i skular, høgskular og barnehagar framstår som våre naturlege forskingsfelt. 

Desse kan konkretiserast som tema slik: 

  • Utdanningspolitiske diskursar – nasjonalt og internasjonalt 
  • Spenningar og samhandling mellom nivåa i utdanningssystemet 
  • Kvalitet, utvikling og vurdering i praksiskontekstar 
  • Leiing og læring i utdanningssystem 
  • Profesjonsutvikling og læring i profesjonelle fellesskap 
  • Kunnskapsprosessar i komplekse system 

Det er ikkje «leiarar» i ei smal meining vi er opptekne av, det er meir dei kontekstane, oppgåvene og systema leiararar må forhalde seg til, som er i fokus for gruppa. 

Forsking- og utviklingsinteresser

Den sterk tilknytinga til undervisning har prega dei forskingsaktivitetane gruppa har drive med, og gruppa spelar ikkje noko sterk, formell rolle andsynes medlemenes publisering. Dette gjev seg utslag i at mange av forskingsaktivitetane har vore drivne av medlemene, lausrive frå gruppa og kopla til andre forskingsprogram eller satsingar i eller utanfor gruppa. Men gruppemedlemene har likevel sett på dagsorden forsking om undervisning i organisasjon og leiing i brei tyding, og dette vert tydeleg gjenspegla i publikasjonslista vår. 

Tre av medlemane deltar aktivt prosjektet BARNkunne - Senter for barnehageforsking i to av tre overordna forskingstema.
Tema 2: Systemisk leiing og vilkår for barn i barnehagen.
Tema 3: Pedagogisk innovasjon og samskaping og prosjektet EX-PED-LAB.

Systemic knowledge creation organiserer vi det meste av den barnehagerelevante forskinga vår.

To medlemer deltek i Actnow-studien, og rettar særleg merksemd mot koplinga mellom høgre utdanning, yrkesfeltet og forsking.

Fleire av medlemene er aktivt med i Dekomp og Rekomp-satsinga, der ei målsetting for oss er å gjennomføre parallelle forskings- og publiseringsprosjekt med sjølve satsinga.

Fleire av medlemene har tungt ansvar knytt til Den nasjonale rektorutdanninga og andre leiarutdanningstilbod til skular og barnehagar. Gruppemedlemer har i lengre tid publisert tekstar som byggjer på erfaringar med desse leiarutdanningane.

Sjå siste publikasjonar på forskingsgruppa si side i Cristin.

Forskargruppeleiar

bilde av Hege Fimreite

Hege Fimreite

Postdoktor

Eksterne medlemer frå Universitetet i Limerick:

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking