Drama i Utdannings- og Samfunnskontekster (DUSK)

Forskergruppen er en tverrfaglig gruppe innen livslang læring. Hovedformålet er å fremme forskning og utviklingsarbeid med fokus på drama og teater, samtidig som vi arbeider med å utvikle samarbeid og forskningskompetanse som retter seg mot ulike målgrupper

Målet er å styrke kvaliteten på forskningsprosjekter, samarbeidsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid. Målet skal oppnås gjennom kritisk konstruktivt samarbeid og ved å dele erfaringer om forskningsdesign og forskningsprosesser.

Forskergruppen dekker flere og ulike forskningsprosjekter knyttet til drama i utdannings- og samfunnskontekster, inkludert drama for livslang læring, anvendt drama og anvendt teater. Flere av gruppens medlemmer deltar i lokale, nasjonale og internasjonale samarbeids- og utviklingsprosjekter.

Forskningskontekster for gruppen er:

 • Barnehager ​
 • Grunnskole ​
 • Ungdomsskole ​
 • Videregående skole 
 • Folkehøyskole
 • Kulturskole​
 • Yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning ​
 • Biblioteker ​
 • Museer/kunstsentre​
 • Teater ​
 • Fengsler ​
 • Eldresentre ​
 • Tilbud for rehabilitering​
 • Andre sosiale og kulturelle tilbud​

Noen tema for forskergruppens arbeid er:

 • Anvendt drama og anvendt teater i sosial-, offentlig kunst-, samfunns- og pedagogiske sammenhenger (fra barnehage til voksenopplæring)
 • Improvisasjon og deltakende teater
 • Kulturell bevissthet og uttrykk 
 • Kreativitet og innovasjon 
 • Kritisk tenkning og designtenkning 
 • Kommunikasjon og samarbeid 
 • Interkulturelle ferdigheter, demokrati og samfunnsengasjement 
 • Inkluderende utdanning

Forskergruppeleder

bilde av Adam Cziboly

Adam Cziboly

Førsteamanuensis

Nestleder

bilde av Elin Thoresen

Elin Thoresen

Førsteamanuensis


Forskingsprosjekt

Utvalgte publikasjoner

Liste over publikasjoner i forskningsdatabasen Cristin

Allern, Tor-Helge (2017). Teater og demokrati i den Atenske bystaten. I Heggstad, K.H., B. Rasmussen, R.G. Gjærum: Drama-teater-demokrati. Antologi 2. I kultur og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget (s. 27-46).

Allern, Tor-Helge og Ove Gunnar Drageset (2017). Flukten fra Syria. Et prosessdrama i matematikk med rolle- og perspektivbytte. I Sæbø, A.B, T.H. Allern og S. Eriksson. Drama-teater og demokrati. Antologi 1. I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Bergen: Fagbokforlaget. (s. )

Allern, Tor-Helge (2016). Fakta, fiksjon og læring - Levende rollespill (LAIV) i historieundervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift. Volum 100. No 1. (s. 15-25).

Allern, Tor-Helge (2015). Dramaturgi i undervisning og læring. I Kjelen, H. Det utvidete læringsrommet. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 31-58).

Allern, Tor-Helge og Einar Niemi (2015). Nord-Norge og 1814 – med eller utenfor? Stamsund: Orkana Akademisk

Eriksson, Stig A. (2019). «Learning with Brecht. Exploring the ‘Learning to Read and Write’ Scene in The Mother». In Diane Conrad and Monica Prendergast (eds.). Teachers and Teaching on Stage and on Screen. Dramatic Depictions, Fishponds: Intellect Books.

https://1drv.ms/b/s!AjebEk9sYsIlhb9T6FZZ5WUmmjascA

Eriksson, Stig A.; Hallås, Bjørg Oddrun; Heide, Eldar; Brathetland, Bente Opheim; Grande, Per Bjørnar og Lyngstad, Mette Bøe (2019). «Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017». Nordic Journal of Art and Research, Årg. 8, Nr. 1 https://doi.org/10.7577/information.v8i1.3341

Eriksson, Stig A. (2019 – rev.). «Drama og fagfornyelsen». I Ressursbank. Drama og teaterpedagogenes nettside: https://dramaogteater.no/ressursbank/

 

 

Medlemmer

bilde av Tor-Helge Allern

Tor-Helge Allern

Professor

bilde av Vigdis Vangsnes

Vigdis Vangsnes

Forskingsprogramleiar/Professor

bilde av Mona Røsseland

Mona Røsseland

Førsteamanuensis

bilde av Kjerstin Sjursen

Kjerstin Sjursen

Høgskulelektor

bilde av Helga Golten Thue

Helga Golten Thue

Høgskulelektor

bilde av Silje Birgitte Folkedal

Silje Birgitte Folkedal

Førstelektor

bilde av Sisi Zheng

Sisi Zheng

Høgskulelektor

Eksterne medlemmer

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking