Deltakere i EVBRES-prosjektet samlet i 2019

Implementeringsforskning og metodeutvikling

Kunnskap om hvordan man skal implementere ny kunnskap i helsetjenesten etterspørres fra nasjonalt hold. Det vil være et stort behov for kompetanseheving innen kunnskapsbasert praksis i årene fremover.

Prosjektene i forskergruppen bidrar til kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning, helsetjenesten og forskning. Miljøet bidrar også til utvikling av nye redskap og metoder for å fremme en kunnskapsbasert praksis.

Det er behov for forskning på effekten av ulike forbedrings- og implementeringstiltak innen utdanning, helsetjeneste og forskning, og på faktorer som kan fremme eller hemme iverksettelsen av kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er også behov for utvikling av metoder og redskaper som fremmer en systematisk og strukturert tilgang til kunnskapsbasert forskning.

Forskergruppen består av forskere fra Høgskulen på Vestlandet, Folkehelseinstituttet og Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved OUS. Det legges stor vekt på involvering av brukere på ulike nivå og samarbeid på tvers av fagdisipliner. 

Forskergruppeleder

bilde av Hans Aage Lund

Hans Aage Lund

Professor, Institutt for helse og funksjon