Kunnskapsbasert forskning

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Desember 2014 - Januar 2020

Prosjektsamandrag

Forskning bør ikke gjennomføres hvis spørsmålet er endelig besvart av tidligere forskning, og ny forskning bør fortolkes innen helheten av kunnskap som allerede finnes. For å fremme dette perspektivet har Senter for kunnskapsbasert praksis introdusert begrepet «kunnskapsbasert forskning». Vi definerer dette på følgende måte: Kunnskapsbasert forskning er å basere forskningsspørsmål på en systematisk oppsummering av tidligere forskning og fortolke nye resultater opp mot helheten av tidligere forskning. Senter for kunnskapsbasert praksis har tatt initiativ til å etablere et internasjonalt nettverk som skal arbeide med problemstillinger knyttet til kunnskapsbasert forskning. Formålet til The Evidence-Based Research Network (EBRNetwork) er å redusere unødvendig forskning.  EBRNetwork  har to hovedmål:

  1. Ingen nye studier uten systematisk gjennomgang av eksisterende forskning

Forskere antar at hvis de refererer til kjente og sentrale kilder når de forbereder et nytt forskningsprosjekt og når de tolker sine egne resultater, så oppfyller de forventningen om at de jobber kunnskapsbasert. En rekke studier viser imidlertid tydelig at det er en stor fare for at forskere  blir selektive og at de ukritisk  bruker enkeltstudier hvis de ikke gjennomfører en systematisk gjennomgang av litteraturen. Den EBRNetwork erkjenner at det både er vanskelig og tidskrevende å bruke en systematisk tilnærming når en skal identifisere tidligere studier. Nettverket har derfor også som mål å fremme:

  1. Effektiv produksjon, oppdatering og formidling av systematiske oversikter

EBRNetwork er etablert for å:

• Øke bevisstheten blant forskere om behovet for kunnskapsbasert forskning

• Undersøke om nåværende forskning er kunnskapsbasert eller ikke

• Utvikle og publisere anbefalinger for forskere, for dem som bevilger forskningsmidler, etiske komiteer, redaktører og beslutningstakere

• Identifisere og utvikle metoder for å kunne avgjøre når det er nok publiserte studier til å kunne ha et entydig svar på et bestemt forskningsspørsmål

• Identifisere og utvikle metoder for å kunne øke produksjonen, oppdateringene og formidlingen av systematiske oversikter. Dette vil spesielt omfatte metoder for å automatisere prosessen med å utarbeide en systematisk oversikt.

EBRNetwork har utarbeidet en liste over fremtidige prosjekter og publikasjoner som det er behov for. Senter for kunnskapsbasert praksis er en viktig partner i flere av disse. I tillegg vil flere phd-studenter bli involvert, sammen med internasjonale samarbeidspartnere og veiledere.

Nettverkets nettside http://ebrnetwork.org/