Kunnskapsbasert praksis i utdanning

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for kunnskapsbasert praksis - Bergen

Prosjekttype

Anvend forsking

Ph.d.-prosjekt

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Mars 2015 - Desember 2020

Prosjektsamandrag

De siste årene har Høgskolen i Bergen ved Senter for kunnskapsbasert praksis bygget opp kompetanse i kunnskapsbasert praksis og etablert videre- og masterutdanning i kunnskapsbasert praksis. Det er behov for forskning knyttet til hvordan man best underviser på ulike nivå i dette temaet. Kunnskapsbasert praksis i utdanning har derfor vært et viktig utviklingsområde og forskningsområde for forskningsgruppen. Prosjektet består av flere delprosjekter som har som et overordnet mål å undersøke på hvilken måte kunnskapsbasert praksis er implementert i undervisningen, hva studentene har lært om kunnskapsbasert praksis og hvordan de anvender det i sin yrkesutøvelse. Prosjektet har delprosjekter både blant elever/studenter på videregående-, bachelor-, videreutdannings- og mastergradsnivå. Det pågår fortløpende forskningsprosjekt på de ulike utdanningsnivåene for å etablere en kunnskapsbank om utdanning i kunnskapsbasert praksis. Delprosjektene undersøker blant annet hva studenter som holder på med eller har avsluttet et studie har av kunnskap, ferdigheter og kompetanse, og hvordan de anvender de har lært om kunnskapsbasert praksis i forbedring av helsetjenestetilbudet.

 

Prosjektet har også som mål å utvikle nye innovative undervisningsmetoder for å nå et bredere publikum og tilrettelegge for en økende etterspørsel etter e-læringstilbud. I et samtidsperspektiv framstår digitale formidlingskanaler som svært egnet for læring. Dette er spesielt egnet når vi ønsker å nå ut til hele utdannings-Norge.

Tematiske områder innen utdanningsforskning er:

  • utviklings- og evalueringsstudier innen kunnskapsbasert praksis

  • å undersøke om naturfagopplæringen bidrar til å fremme kritisk helsefremmende allmenndannelse blant ungdommer.

  • implementering av kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning
  • hvordan vurderer helsepersonell med videreutdanning eller mastergrad i KBP kunnskapen de har etter fullført studium og hvordan har dette påvirket yrkesutøvelsen deres?
  • forskning på hvordan kunnskapsbaserte beslutninger tas

  • vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til kunnskapsbasert praksis

  • evaluering av beslutningsstøtteverktøy innenfor kunnskapsbasert praksis

  • systematiske oversikter over sentrale problemstillinger innen utdanning om kunnskapsbasert praksis

  • utvikling, oversettelse og validering av sentrale skjema for kunnskapsbasert praksis

  • innovasjonsprosjekter innen kunnskapsbasert praksis som for eksempel nettkurs