Bevegelse og funksjon (BeFu)

Forskningen bygger på kunnskapsfelt knyttet til kropp, bevegelse og funksjon i et livsløpsperspektiv.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og er en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. 

Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av tidligere erfaringer, nåværende situasjon, sosiale og kulturelle forhold. Denne kunnskapen gir et godt grunnlag for å forstå hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Forskningen i BeFu har følgende forskningsområder:

  1. Forskning innen langvarige muskelskjelettlidelser/lettere psykiske plager, livsbelastninger, kriser og traumer. Undersøkelse, behandling og forståelse, og forhold knyttet til arbeidsmulighet og helse
  2. Forskning innen hjerte- og lungelidelser inkludert oppfølging av ekstremt premature barn, samt treningskapasitet, pustemønstre og pustevansker hos ungdom og voksne
  3. Forskning knyttet til balanse og mobilitet
  4. Utvikling og validering av måleinstrument

Pågående forskningsprosjekter