Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

September 2014 - November 2019

Finansieringskjelder

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Totalbudsjett

3928598 NOK

Prosjektsamandrag

Svimmelhet er et vanlig og plagsomt helseproblem. Svimmelhet kan ha ulike årsaker, men det er anslått at vel halvparten skyldes tilstander i det vestibulære systemet. Vestibulær svimmelhet oppstår ofte akutt og oppleves dramatisk ved at alt går rundt, en blir kvalm, har problem med å fokusere og opprettholde balanse. De fleste bedres spontant, mens ca 30 prosent sliter med vedvarende plager i form av svimmelhet, synsproblemer og ustøhet. Langvarige plager ledsages ofte av tilleggsplager som angst/bekymring og muskelskjelettplager, samt økte rater av sykefravær og uføretrygd.

 

Vestibular Rehabilitation (VR) har vist seg å være den mest effektive behandlingen for vestibulær dysfunksjon. Kognitiv atferdsterapi (CBT) alene eller i tillegg til VR synes å ha begrenset effekt, men i studier som har undersøkt effekten av disse to modalitetene har CBT og VR blitt gitt adskilt, ikke i en integrert modell slik vi har til hensikt å gjøre.

 

Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av en gruppebasert modell som kombinerer VR, kroppsbevissthet og CBT. Pasientene gjennomgår først en engangskonsultasjon (brief intervention) som består av informasjon, avdramatisering og råd om øvelser før de randomiseres til den gruppebaserte modellen eller øvelser på egen hånd og oppfølging per telefon.

 

I tillegg til å undersøke effekten av gruppebehandlingen, ønsker vi å beskrive utvalget med tanke på opprettholdende og forsterkende faktorer som kan hindre bedring. Spesielt vil vi undersøke om og hvordan muskelskjelettplager er en opprettholdende og forsterkende faktor.

 

Kvalitative data vil bli samlet inn både fra pasienter og helsepersonell for å gi ny kunnskap om erfaringer og utfordringer gjennomprosjektperioden.

 

Delprosjekter

  1. Beskrivelse av helse, funksjon, svimmelhetsplager og livskvalitet i et utvalg pasienter med langvarig svimmelhet i primærhelsetjenesten. En tverrsnittsstudie. 

 

  1. Effekt av en gruppebasert behandling bestående av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv terapi på helse, funksjon og svimmelhetsplager ved langvarig svimmelhet. En randomisert kontrollert studie.

 

  1. En feasibilitystudie av en gruppebasert behandling bestående av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv adferdsterapi for pasienter med vedvarende svimmelhetsplager i primærhelsetjenesten- en behandlingsprotokoll og preliminære resultat

 

  1. Prognostiske faktorer for bedring etter en gruppebasert behandling av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv terapi.

 

  1. Test-retestreliabilitet og klinisk viktig endring av et utvalg fysiske tester.

 

  1. Pasienters erfaringer og oppfatninger med deltakelse i en gruppebasert behandling som består av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv terapi.

 

Metode

En multisenter RCT (n=126) vil bli gjennomført for å vurdere effekten av BI pluss en gruppebasert behandling  som består av en kombinasjon av kroppsbevissthet, VR + CBT sammenlignet med BI alene. Kontrollgruppen følges opp pr telefon.  En feasibilitystudie gjennomføres før RCT igangsettes for å undersøke gjennomførbarheten av de enkelte delene av studien.

Karakteristika ved baseline, samt prognostiske faktorer for bedring/ikke bedring vil bli undersøket. 

Kvalitative studier for å utforske pasienterfaringer vil også bli gjennomført.

Test-retestundersøkelse av fysiske tester vil bli gjennomført.