DiaBEST - Best Practice Research in Diabetes and other Chronic Conditions

DiaBEST studerer hvordan personer med diabetes og andre kroniske sykdommer opplever sin hverdag og løser daglige behandlingsutfordringer ved å kombinere intervjudata og pasient-rapporterte data.

Forskning i DiaBEST omfatter også intervensjonsstudier knyttet til effekt av ulike tjenestetilbud og behandlingsformer blant personer med kroniske og langvarige helseutfordringer.

Til tross for store farmakologiske, medisinske og tekniske fremskritt er det fortsatt mange med diabetes og andre kroniske sykdommer som ikke når behandlingsmålene. Vi studerer ulike sider ved behandlingen av langvarig og kronisk sykdom, og effekt av tiltak med bruk av pedagogiske og organisatoriske tilnærminger i spesialisthelsetjenesten, allmennpraksis, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Det mangler kunnskap om hvordan helsekompetanse, egenbehandling, ulike behandlingsformer og sosiodemografiske faktorer bidrar til bedre helse og livskvalitet hos den enkelte.

I tillegg studerer vi epidemiologiske forhold knyttet til utvikling av sykdom, sykdomsbelastning, helse og livskvalitet i kliniske studier og med bruk av data fra store befolkingsbaserte studier og helseregistre for å fremme helse og funksjon og redusere sosial ulikhet i helse.

Forskningen er knyttet til tre hovedområder:
1) egenhåndtering, funksjon og deltakelse
2) helse og funksjon knyttet til behov og oppfølging i helsetjenesten
3) risiko for sykdomsutvikling og komplikasjoner

Pågående forskningsprosjekt

DiaPROM: Implementering av pasientrapporterte målinger (PROM) i Norsk diabetesregister for voksne samt utvikling og testing av ulike modeller for bruk av PROM i klinisk praksis.

Diabetes i kommunehelsetjenesten (DiaHealth)

Tverrfaglig oppfølging av personer med kroniske sykdommer – utprøving og evaluering av ny behandlingsmodell i allmennpraksis

Hypoglykemi hos hjemmeboende eldre med diabetes

Leve med diabetes – psykososiale utfordringer, hypoglykemi og komplikasjoner blant deltagere i HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Telemedisinsk oppfølging av sår i kommunehelsetjenesten

Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal registerstudie (2009-2014)

Ikke-fastende blodglukose som prediktor for hjerteinfarkt og hjerneslag hos personer med og uten diabetes

Kvinner med minoritetsbakgrunn og svangerskap - en populasjonsbasert register studie

Forskergruppeleder

Professor
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

.