DiaBEST - Best Practice Research in Diabetes and other Chronic Conditions

Hovedfokus i forskningen er diabetes gjennom livsløpet i primær- og spesialisthelsetjenesten. Etter hvert som kunnskapsbasen om diabetes har utviklet seg, er også andre kroniske sykdommer inkludert med tanke på overføring av kunnskap og større tverrfaglighet (for eks. hjerte-karsykdom og kols).

Forskningen i DiaBEST har hovedfokus på de psykososiale sidene ved det å leve med diabetes eller annen kronisk sykdom. Vi forsker også på behandling, oppfølging i helsetjenesten, egenhåndtering og komplikasjoner. I tillegg til intervensjonsstudier, gjennomføres studier med bruk av epidemiologiske data, registerdata, pasient-rapporterte data og intervjudata i forskningen.

Forskningen er godt integrert i utdanning av spesialsykepleiere innen diabetes (Master i klinisk sykepleie - diabetesspesialitet) og allmennsykepleie (Master i kliniske sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie) ved studentinvolvering i våre prosjekt og tematikker initiert fra praksisfeltet.

Til tross for store farmakologiske, medisinske og tekniske fremskritt er det fortsatt mange med diabetes og andre kroniske sykdommer som ikke når behandlingsmålene. Vi studerer ulike sider ved behandlingen av langvarig og kronisk sykdom, og effekt av tiltak med bruk av pedagogiske, digitale og organisatoriske tilnærminger i spesialisthelsetjenesten, allmennpraksis, hjemmebaserte tjenester og sykehjem.

I tillegg studerer vi epidemiologiske forhold knyttet til utvikling av sykdom og sykdomsbelastning i kliniske studier og med bruk av data fra store befolkingsbaserte studier og helseregistre. Dette er viktig for å fremme helse og funksjon og redusere sosial ulikhet i helse.

Det mangler kunnskap om hvordan helsekompetanse, egenbehandling, ulike behandlingsformer og sosiodemografiske faktorer bidrar til bedre helse og livskvalitet. Forskningsgruppen bidrar til utvikling av nasjonale og internasjonale retningslinjer og fagprosedyrer. 

Forskningen er knyttet til tre hovedområder:
1) Egenhåndtering, funksjon og deltakelse.
2) Helse og funksjon knyttet til behov og oppfølging i helsetjenesten.
3) Risiko for sykdomsutvikling og komplikasjoner.

Vi har forskningssamarbeid med en rekke kommuner og helseforetak. Alle våre prosjekter har brukermedvirkning. Vi samarbeider for eksempel med  Diabetesforbundet og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. 

Utdanning

Master i klinisk sykepleie - diabetes spesialisering

Master i klinisk sykepleie – diabetes spesialisering.
Studiekoordinator: Professor Anne Haugstvedt

Medlemmer i forskningsgruppen har emneansvar for alle emner i utdanningen og bidrar med kunnskapsbasert undervisning.

PhD-programmet «Helse, funksjon og deltaking»

PhD908H: Intervensjonsstudier, 5 stp.
Emneleder: Professor Marjolein M. Iversen. 

Medlemmer i forskningsgruppen har hovedansvaret for utvikling og gjennomføring av kurset.

Forskningsprosjekt

Pågående prosjekt

DiaPROM - The use of Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) to promote quality of diabetes care
Prosjektleder: Anne Haugstvedt
Postdoc: Ingvild Hernar 
Finansiering: Helse Vest, HVL, NSF, Diabetesforbundet, Stiftelsen DAM

Tverrfaglig oppfølging av personer med kroniske sykdommer – utprøving og evaluering av ny behandlingsmodell i allmennpraksis
Prosjektleder: Beate-Christin H. Kolltveit
Finansiering: Norsk sykepleierforbund

Hypoglykemi hos hjemmeboende eldre med diabetes
Prosjektleder: Monica Hermann 
PhD: Mari Fløde
Finansiering: HVL, Diabetesforbundet, Olga og Minius Øieren stiftelse

Å leve med diabetes - psykologisk stress, byrde og komplikajsoner
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Postdoc: Hilde Kristin R. Riise 
Finansiering: Helse Vest

DiaFoto - Telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår i kommunehelsetjenesten sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Post doc: Kjersti M. Blytt 
Finansiering: Helse Vest, NFR, Norsk Sykepleierforbund, Stavanger Universitetsjukehus, Diabetesforbundet, InnoMed, HVL

Sykelighet, risiko for sykehjemsinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleien - en nasjonal register studie
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
PhD: Tonje Teigland
Finansiering: NFR, Diabetesforbundet, Norsk sykepleierforbund

Pregnancy outcomes in relation to country of birth
Prosjektleder: Vigdis Aasheim og Ragnhild B. Strandberg
PhD: Astrid Stalheim 
Finansiering: OUS

Patients with COVID-19 in intensive care units - a follow-up study of mental and physical health
Prosjektleder: Hilde K. R. Riise
PhD: Dina Løland
PhD: Elsa Irgens
Finansiering: HVL 

COVID-NURSE Clinical Trial
Prosjektleder: David A Richards
Finansiering: 

Helse i Hardanger - Diabetesforskning
Prosjektleder: Eirik Søfteland

Tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk
Prosjektleder: Anne Haugstvedt

Kartlegging av diabeteshåndtering på sykehjem - en registerbasert studie
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen 

Diabetes and prediktorer for diabetes i HUSK studien. En 20 år prospektiv kohort av 50-år gamle kvinner og menn
Prosjektleder: Marjolein Memelink Iversen

Oral helse og interaksjonen med diabetes, kardiovaskulær sykdom, mental helse og søvn. Analyser fra HUNT studien
Prosjektleder: Marjolein Memelink Iversen

Digital veiledet egenbehandling for personer med kols i primærhelsetjenesten - en pilot studie
Prosjektleder: Beate-Christin Hope Kolltveit

Avsluttede prosjekt

Forskergruppeleder

bilde av Ragnhild Bjarkøy Strandberg

Ragnhild Bjarkøy Strandberg

Førsteamanuensis