Prodekan for forsking

Marjolein Memelink Iversen

Arbeids- og kompetanseområde

 

Jeg arbeider som professor ved institutt for helse og omsorgsvitskap. Min forskningsaktivitet har i stor grad vært knyttet til pasient rapporterte data, diabetes, diabetes komplikasjoner, og digital hjemmeoppfølging. Studiene jeg har vært / er involvert i er knyttet til nasjonale registre, store helseundersøkelser, kliniske studier og intervensjonsstudier.

Telemedisinsk oppfølging av sår: Jeg leder prosjektet Telemedisinsk oppfølging av sår. Der vi undersøker effekten av en alternativ oppfølgingsmåte sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er et samarbeid med Stavanger HF og kommunene i Sør-Rogaland. Prosjektet "Telemedisinsk samhandling om sår" er i samsvar med overordnede politiske føringen om å utvikle gode modeller for bedre koordinerte tjenester og utnyttelse av kompetanse på tvers av tjenestenivå, spesielt med tanke på oppgaveforskyvning fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Studien vil bidra til at brukernes behov for tilpassede tjenester vektlegges og at flere pasienter vil få behandling nærmere hjemmet. Ved å tilstrebe å gi oppfølging på lavest effektive omsorgsnivå (LEON) vil en i dette prosjektet stimulere til innsats, engasjement og bevissthet om betydningen av forebyggende tiltak i kommunehelsetjenesten. Prosjektet vil gi nyttig kunnskap når det gjelder erfaringer med bruk av ny teknologi i sårbehandlingen.

PhD fra Universitetet i Bergen med avhandlingen ". An epidemiologic study of diabetes-related foot ulcers. Issues related to prevention and mortality based on the Nord-Trøndelag Health study (HUNT2)" fra 2010.

Jeg leder forskergruppe DiaBEST (Best Practice Research In Diabetes and other Chronic Conditions) og er tilknyttet forskergruppe lifestyle-epidemiology (LERG) ved Universitet i Bergen.

 

Underviser i
  • Phd kurs (intervensjonsstudier)(PHD908)
Forskar på
  • Pasient rapporterte data (PROM's), psykososial helse og livskvalitet
  • Telemedisinsk oppfølging av sår i kommunehelsetjenesten.
  • Studier knyttet til diabetes komplikasjoner
  • Diabetes og graviditet
  • COVID-19
  • Befolkningsundersøkelser og registerforskning (epidemiologi)
  • Intervensjonsstudier

Publikasjonar

Vis alle