Folkehelse- og velferdsforsking

Korleis påverkar samfunnsforhold folk si helse, og korleis legge til rette for gode levekår og levevanar, fellesskap, livsmeistring og deltaking?

Forskinga undersøker mellom anna effekt av ulike helsefremmande tiltak i helse- og velferdstenestene. Målet er også å utvikle kunnskap om betydinga og bruk av fysisk aktivitet, sosial støtte og andre ressursar i folkehelsearbeid, med spesielt fokus på helsefremming og førebygging. 

Tematiske forskingområde

  • Helsefremming og førebygging
  • Global folkehelse
  • Migrasjon - Kultur
  • Velferdsforsking
  • Sosial ulikheit og utanforskap

Forskargrupper