Studenter

Samfunnsarbeid

Samfunnsarbeid bygger på at menneske i felleskap kan skape og endre sosiale strukturer og bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltaking og kollektiv handling.

Samfunnsarbeid er ulike tilnærminger for å analysere utfordringer og barrierer for deltaking, på lokalt eller overordna og strukturelt nivå.

Forskningen bygger på kunnskapsfelt knyttet til sosiale endringer og bærekraft, sosialt arbeid, kollektiv mobilisering, aktivt medborgerskap, folkehelsearbeid og sosialt entreprenørskap i og utenfor konteksten av velferdsstaten.

Samspillet mellom forståelse og handling står sentralt. Aksjonsforskning og styrkebasert utviklingsarbeid inngår også som del av gruppens profil. Forskningsgruppen er opptatt av å forstå og beskrive sosiale prosesser som både hindrer og åpner for sosial deltakelse.

Våre forskingsområde

 • Nærmiljø, lokalsamfunn og bostedsosialt arbeid
 • Sosialt entreprenørskap og tjenesteinnovasjon
 • Medborgerskap og barrierer for deltaking
 • Samproduksjon og frivillige sektor
 • Vilkår for deltagelse relatert til migrasjon, kjønn og diversitet
 • Folkehelsearbeid
 • Velferdsstatens tilnærminger

Pågående forskningsprosjekter

 • «PILGRIM – Practicing religion in a time of crisis. Ethnographic exploration of the religious body and health practices in multireligious Norway”.
 • “Precarity in health and care services: Substance use among older women (PreCarity)”.
 • Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.
 • Crossing the threshold from welfare to independence: transforming young migrants' experiences into principles for productive labour market participation (THRESHOLD).
 • Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape. (PriCare).
 • Imagining Age-Friendly "communities within communities": International Promising Practices.
 • Insisterende praksiser: uformell tvang i helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
 • Changing Places: Unpaid care work in public places.
 • Exploring the inclusion of workers with disabilities in ordinary businesses as processes of organizational change and transformative equality: a relational perspective.
 • NAV prosjekt - Familiebasert arbeid i norsk velferdsregime.
 • Finding strength in broken vessels: A resilience approach in exploring the effectiveness of the Balekane EARTH program for orphaned children in Botswana.
 • Are the benefits of programmed support for orphaned children in Africa sustained in adulthood? An inter-disciplinary follow up study with young adults in Africa.
 • Asset Based Community Development (ABCD) – a systematic critical review of the literature.
 • Atomkraftverkmotstanden i Lindås 1974, fortellingar om deltaking, mobilisering og organisering.
 • Erfaringskompetanseløftet. Integrering av erfaringskompetanse i psykisk helse- og rustjenester.
 • Integrering av erfaringskompetanse i offentlige psykiske helse- og rustjenester: en samskapende sosial innovasjon. PhD-prosjekt.
 • Bruk av sosiale medier blant ungdom med innvandrerungdom.
 • 16 – kva no? Utvikling av helsefremmende tiltak for ungdom under Program for folkehelse i kommunane.
 • Sammen om nærmiljø og møteplassar. Eit utviklingsprosjekt under Program for folkehelse i kommunane.
 • Medverknad og deltaking for god trivsel og livskvalitet for alle barn og unge. Eit utviklingsprosekt under Program for folkehelse i kommunane.
 • Bruk av Asset Based Community Development i norske kommuner.
 • Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)
 • Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK (Drawing together)

Forskergruppeleder

bilde av Gudmund Ågotnes

Gudmund Ågotnes

Førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking