Samfunnsarbeid

Samfunnsarbeid bygger på at menneske i felleskap kan skape og endre sosiale strukturer og bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltaking og kollektiv handling.

Samfunnsarbeid er ulike tilnærminger for å analysere utfordringer og barrierer for deltaking, på lokalt eller overordna og strukturelt nivå. 

Forskningen bygger på kunnskapsfelt knyttet til sosiale endringer og bærekraft, sosialt arbeid, kollektiv mobilisering, aktivt medborgerskap, folkehelsearbeid og sosialt entreprenørskap i og utenfor konteksten av velferdsstaten.

Samspillet mellom forståelse og handling står sentralt. Aksjonsforskning og styrkebasert utviklingsarbeid inngår også som del av gruppens profil. Forskningsgruppen er opptatt av å forstå og beskrive sosiale prosesser som både hindrer og åpner for sosial deltakelse.

Forskningen har blant annet følgende forskningsområder:

 • Nærmiljø, lokalsamfunn og bostedsosialt arbeid
 • Sosialt entreprenørskap og tjenesteinnovasjon
 • Medborgerskap og barrierer for deltaking
 • Samproduksjon og frivillige sektor
 • Folkehelsearbeid
 • Velferdsstatens tilnærminger

Pågående forskningsprosjekter

 • Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.
 • Crossing the threshold from welfare to independence: transforming young migrants' experiences into principles for productive labour market participation (THRESHOLD).
 • Reproduktiv helse og migrasjon.
 • Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE).
 • Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape. (PriCare).
 • Imagining Age-Friendly "communities within communities": International Promising Practices.
 • Insisterende praksiser: uformell tvang i helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
 • Changing Places: Unpaid care work in public places.
 • Creating cognitive accessibility in workplaces. Implications for management.
 • NAV prosjekt - Familiebasert arbeid i norsk velferdsregime.
 • Implementeringen av planen «Leve hele livet».
 • Imagining Age-Friendly "communities within communities". International Promising Practices.
 • Finding strength in broken vessels: A resilience approach in exploring the effectiveness of the Balekane EARTH program for orphaned children in Botswana.
 • Are the benefits of programmed support for orphaned children in Africa sustained in adulthood? An inter-disciplinary follow up study with young adults in Africa.
 • Asset Based Community Development (ABCD) – a systematic critical review of the literature.
 • Atomkraftverkmotstanden i Lindås 1974, fortellingar om deltaking, mobilisering og organisering.