Høgskulelektor

Inger Helen Midtgård

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i samfunnsarbeid, prosjektarbeid, kommunikasjon og veiledning. Tilknytt master i samfunnsarbeid og sosionomutdanninga. Koordinator for BUS, Bergen Uavhengige Sosialrådgiving. 

Utdanna sosionom frå 1991. Master i samfunnsarbeid. Vidareutdanning i organisering og veiledning av støttekontaktar, avlastarar og frivillige, i psykisk helsearbeid, i bustadsosialt arbeid og i systemisk samhandling og familieteori. Rettleiarkompetanse. 20 års arbeidserfaring frå arbeid innan sosial og barnevern, og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunal sektor.

Fagfelt: Deltaking, deltakardemokratiske metodar og prosessleiing. Empowerment. Sosial kapital.Hjelpar- og brukarmedverknad. Aktivitet, brukererfaringer,medforsking, samskaping, erfaringskunnskap, folkehelsearbeid, forebygging, frivillig arbeid, funksjonshemmande samfunnsbarrierer,humor, kommunikasjon, kultur, livskvalitet, meistring, omsorg, prosjektarbeid, veiledning, veiledningspedagogikk.

Siste publikasjoner:

ABCD på 1-2-3. Oppskriftshefte for eit stadig betre lokalsamfunn

Asset-Based Community Development - how to get started

Underviser i

  • Prosjektarbeid
  • Veiledning
  • Samfunnsarbeid
  • Utvikling av fagfeltet tilrettelegging av fritid for andre
  • Asset Based Community Development
  • Open Space

Forskar på

  • Atomkraftverkmotstanden i Lindås 1974, fortellingar om mobilisering, deltaking og organisering, no 40 år etter- ein casestudie-
  • Asset Based Community Development
  • Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Forskargrupper

Publikasjonar