Reproduktiv helse - barn, ungdom og familiehelse

Vår forskning fokuserer på ulike aspekter ved reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv; kvinner og menn, barn, ungdom og familiehelse.

Et hovedmål er å bidra til en god start for den nye familien gjennom familieplanlegging, svangerskap, fødsel, barseltid, spebarn og småbarns tid og blant unge voksne. Det teoretiske grunnlaget er knyttet til helsefremming og mestring.

Demografiske og sosiokulturelle endringer i samfunnet påvirker folkehelsen. Økt migrasjon og endret alderssammensetning i samfunnet kan bidra til sosiale ulikheter og utfordringer knyttet til reproduksjon. Vi ønsker å fremskaffe kunnskap som blir viktig når fremtidens omsorg skal planlegges og organiseres.

I forskergruppen arbeider vi for bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og for at retningslinjer og ny forskning implementeres.

Gruppen har følgende forskningsområder:

  • Omsorg gjennom svangerskap, fødsel og barseltid
  • Folkehelse
  • Migrasjon
  • Global helse
  • Brukermedvirkning
  • Kvalitetsutvikling i klinisk praksis

Pågående forskningsprosjekter