Baby

Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM)

Et hovedmål er å bidra til en god start for den nye familien gjennom familieplanlegging, svangerskap, fødsel, barseltid, spebarn, inkludert småbarnstid og tiden som unge voksne. Det teoretiske grunnlaget er knyttet til helsefremming, salutogenese og mestring.

Demografiske og sosiokulturelle endringer i samfunnet påvirker folkehelsen. Økt migrasjon og endret alderssammensetning i samfunnet kan bidra til sosiale ulikheter og utfordringer knyttet til reproduksjon. Vi ønsker å fremskaffe kunnskap som blir viktig når fremtidens omsorg skal planlegges og organiseres.

I forskergruppen arbeider vi for bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og for at retningslinjer og ny forskning implementeres.

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppeleder

bilde av Anne Britt Vika Nilsen

Anne Britt Vika Nilsen

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 Nestleder og vara

bilde av Eva Langeland

Eva Langeland

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap