Førerhund

Tenesteforsking

Korleis er helse- og velferdstenestene organisert, og kva for konsekvensar dette har for dei som jobbar der og for dei som mottar disse tenestene?

Tenesteforsking innan helse, omsorg og velferd er eit tverrfagleg forskingsfelt. Vi forskar på korleis kulturelle, rettslege, teknologiske og individuelle forhold påverkar tilgang til tenester, kvaliteten og kostnadene ved tenestene og personar si helse, levekår og deltaking. Forskinga ser også på korleis tenestene fungerer, for kven og under kva for vilkår. 

Tematiske forskingsområde:

  • Helse-, omsorg- og velferdssystem
  • Tenesteorganisering
  • Tenestetilgang og ulikheit
  • Brukermedverknad
  • Rettsleggjering
  • Helsepolitikk
  • Profesjonsforsking
  • Samhandling mellom brukar og profesjonane

Forskargrupper:

Nettverk: