Barn som tegner

Profesjonskunnskap

Forskningsgruppa Profesjonskunnskap sitt faglige fokus er å utvikle kunnskap om profesjonsutøvelse i praksis. Først og fremst omfatter dette barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, og vernepleie, men også andre fagfelt i helse- og sosialsektoren.

Profesjonskunnskap omfatter samarbeidsrelasjoner mellom profesjonsutøver og klient/bruker/pasient, mellom profesjonsutøvere i tverrprofesjonell praksis, brukermedvirkning, samt kunnskap basert på studenters erfaringer fra praksis innenfor de ulike utdanningsforløpene.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i humanistisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig kunnskap i tråd med medlemmenes profesjonelle bredde.

Pågående forskningsprosjekter

 • Forskningssirkel om unge NAV-brukarar med komplekse og langvarige problem
 • Use of knowledge in professional conversation among social welfare officers, child welfare officers, and social educators (PhD prosjekt)
 • Intervju med allmennlegers tanker og erfaringer med aktivitet hos pasienter etter 8 ukers sykmelding
 • Pårørende sine erfaringer med tilbud fra ambulerende alders-psykiatrisk virksomhet
 • Profesjonsutøvers erfaring med ARMIDILIO-S. Et risikovurderingsinstrument utarbeidet for å predikere seksuelt krenkende – og voldsatferd hos mennesker med utviklingshemming
 • Kunnskap om historiske forhold i vernepleierutdanningen
 • Implementeringen av TryggEst, et system for ivaretakelse av risikoutsatte voksne som er utsatt for overgrep. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU samfunnsforskning og Nordlandsforskning, ledet av professor Jan Tøssebro, NTNU.
 • Internasjonalisering i sosialarbeiderutdanningene – studenterfaringer
 • Drug death related bereavement and recovery (END)
 • Intersubjektivitet. Den levde habituelle relasjonen som åpen og lukket
 • Oppmerksomhet og metaforer: Kunnskap om endring av kroniske muskelsmerter
 • Transferring experiences of change from treatment into daily life. Patients' experiences from Norwegian Psychomotor physiotherapy. (Samarbeid BeFu)
 • Relasjonens betydning for pasientens erfaringer av seg selv (Samarbeid BeFu)
 • Fysioterapi ved livsbelastninger, kriser og traumer (Prosjektsøknad, samarbeid BeFu).

Forskergruppeleder

bilde av Tone Hee Åker

Tone Hee Åker

Førsteamanuensis, Institutt for velferd og deltaking