Rett, demokrati og velferd

Politiske, sivile og sosiale rettigheter for borgerne er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Retten er også et viktig redskap for iverksetting av velferdstjenester.

Den rettslige utviklingen på ulike områder av velferdsstaten har viktige implikasjoner for utformingen av borgernes sosiale medborgerskap, det vil si det institusjonelle rammeverket som ideelt skal sikre innbyggernes muligheter til å delta i samfunnslivet som likeverdige og frie borgere.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i samfunnsvitenskapelig kunnskap.  Forskergruppen fokuserer både på hvilke effekter ulike rettskonstruksjoner har for utsatte gruppers frihet og sosiale/politiske deltakelse og på hvordan tjenesteutøvelse og beslutninger foregår i praksis.

Samspillet mellom velferdsstatens tjenester og rettsliggjøringsprosesser er et sentralt kjennetegn ved dagens samfunnsutvikling, kunnskapsgrunnlaget er svakt og forskningsgruppen bidrar med ny forskningsbasert kunnskap på dette området.

Pågående forskningsprosjekt

 • On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART)
 • Nye mønstre - et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.
 • Gründersporet
 • Prioriteringer ved tildeling av rehabiliteringstjenester i kommunene. En empirisk studie av kommunal tjenestetildeling etter ferdigbehandling av alvorlig hodeskade ved sykehus.
 • Priority guidelines as a link between law, politics and medicine – how priority guidelines are shaped, understood and used.
 • Nav som praksissamfunn – 2
 • Supported Employment i NAV. Jobbspesialistene og arbeidsinkludering
 • Migrant Women and Their Aspirations in the Norwegian Welfare State
 • Kunnskap og kompetanse i miljøterapeutisk arbeid med ungdom og rus i omsorgsinstitusjoner
 • Jobbstøttande praksisar. Ein studie av institusjonelle vilkår for samarbeid mellom tenester i Individuell jobbstøtte (IPS)
 • Migrant Women working in the Public Healthcare Sector- intersectionality, inclusion or exclusion

Forskergruppeleder: