Rett, demokrati og velferd

Politiske, sivile og sosiale rettigheter for borgerne er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Retten er også et viktig redskap for iverksetting av velferdstjenester.

Den rettslige utviklingen på ulike områder av velferdsstaten har viktige implikasjoner for utformingen av borgernes sosiale medborgerskap, det vil si det institusjonelle rammeverket som ideelt skal sikre innbyggernes muligheter til å delta i samfunnslivet som likeverdige og frie borgere.

Det teoretiske grunnlaget for forskergruppens arbeid er forankret i samfunnsvitenskapelig kunnskap.  Forskergruppen fokuserer både på hvilke effekter ulike rettskonstruksjoner har for utsatte gruppers frihet og sosiale/politiske deltakelse og på hvordan tjenesteutøvelse og beslutninger foregår i praksis.

Samspillet mellom velferdsstatens tjenester og rettsliggjøringsprosesser er et sentralt kjennetegn ved dagens samfunnsutvikling, kunnskapsgrunnlaget er svakt og forskningsgruppen bidrar med ny forskningsbasert kunnskap på dette området.

Forskergruppeleder:

bilde av Øyvind Samnøy Tefre

Øyvind Samnøy Tefre

Professor, Institutt for velferd og deltaking