Førstelektor

Ingrid Voll

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning og undervisning, sistnevnte primært på bachelor i sosialt arbeid. Har p.t. også en delt stilling i 20 % ved et NAV-kontor. Jeg er utdannet sosionom og cand.polit med hovedfag i sosiologi. Har PhD-kurs i kvalitative metoder og sosialt arbeid-sosialpolitikk. Har også videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, samt høgskolepedagogikk. Fagfelt: velferdsfeltet/NAV, arbeidsinkludering, brukererfaringer, fattigdom, sosialpolitikk, kvalitative forskningsmetoder, makt, marginalisering, prosjektarbeid, sosialt arbeid, sosiologi.

Underviser i

 • Sosialpolitikk
 • Velferdsordninger og velferdsarbeid
 • Arbeidrettede tiltak og kvalifisering
 • Brukererfaringer
 • NAV
 • Dokument i klientarbeid
 • Praksis

Forskar på

 • Nav som praksissamfunn
 • Sosialt arbeid under endra rammevilkår
 • Klienters og ansattes erfaring med kvalifiseringsprogram og arbeidsevnevurdering i Nav
 • Gjennomføring av arbeidslinjen - bruker- og ansatteerfaringer

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar