Førstelektor

Ingrid Voll

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning og undervisning. Jeg underviser på Master i sosialvitenskap,  i emnene Sosial ulikhet og marginalisering og samfunnsarbeid. Jeg underviser også på bachelor i sosialt arbeid, om NAV, arbeidsinkludering og sosialt arbeid i velferdstjenestene. Har p.t. også en delt stilling i 20 % ved et NAV-kontor. Jeg er utdannet sosionom og cand.polit med hovedfag i sosiologi. Har PhD-kurs i kvalitative metoder og sosialt arbeid-sosialpolitikk. Har også videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, samt høgskolepedagogikk. Fagfelt: velferdsfeltet/NAV, arbeidsinkludering, brukererfaringer, fattigdom, sosialpolitikk, kvalitative forskningsmetoder, makt, marginalisering, prosjektarbeid, sosialt arbeid, sosiologi.

Underviser i
  • Sosialpolitikk, profesjons- og maktutøvelse
  • Velferdsordninger og velferdsarbeid
  • Arbeidrettede tiltak og kvalifisering
  • Brukererfaringer
  • NAV
  • Dokument i klientarbeid
  • Praksis
Forskar på
  • Nav som praksissamfunn- relevans og betydning av ansattes utdanningsbakgrunn
  • Klienters og ansattes erfaring med kvalifiseringsprogram og arbeidsevnevurdering i Nav
  • Gjennomføring av arbeidslinjen og IPS - bruker- og ansatteerfaringer
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar