Læring og utdanningsforskning

Høg kvalitet på utdanningane, læring på ulike arenaer og pedagogiske innovasjonsprosessar skal ruste helse- og sosialstudentane våre til å møte framtidas utfordringar i samfunns- og arbeidslivet.

I samband med nye læringsmetodar som simulering, e-læring og mobilapplikasjonar, og tverrprofesjonelt samarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid, skal forskinga bidra til innovasjon i utdanningane og kunnskapsbasert praksis.

Tematiske forskingområde

  • Simulering og e-læring
  • Praksis og rettleing
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Internasjonalisering
  • Profesjonsutdanning
  • Utdanningskvalitet

Forskargruppe

Nettverk