Personsentrert helseforsking

Det er brukarane si stemme som skal kome fram i forskinga, med mangfaldet av krevjande livserfaringar, personlege mål og omsorgsplanar.

Personsentrert helseforsking  og pasientsikkerheit skal fremja samspel mellom helse- og velferdspersonell og brukar. Det skal gjeras i samband med undersøking, oppfølging og behandling for å betra helseutfall, helsekompetanse, eigenhandtering og auka pasienttilfredsheit.

Tematiske forskingområde

  • Helse- og sjukdomsforsking
  • Krevjande erfaringar i eit livsløpsperspektiv
  • Rehabilitering
  • Psykisk helse
  • Pasientsikkerheit
  • Behandling og intervensjonar

Forskargrupper

Nettverk: