Pasientopplevelser og pasientsikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS)

Forskergruppen POPS har som hovedformål å bidra til ny kunnskap for å bedre kvaliteten i sykepleien til akutt og/eller kritisk syke pasienter, nærmere bestemt til intensivpasienter og pasienter før, under og etter operative inngrep.

Med kvalitet menes i denne sammenheng bedre pasient- og pårørendeopplevelser og bedre pasientsikkerhet gjennom omsorg og trygge helsetjenester. Forskningsprosjektene omfatter tema relatert til akutt og/eller kritisk syke pasienter i alle aldersgrupper med forebyggende-, behandlende-, lindrende-, helsefremmende- og rehabiliterende behov for sykepleie.

Forskningsgruppen POPS er tilknyttet mastergradsutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie og er derfor en arena der mastergrads- og Phd-studenter kan få drøftet sine prosjekter med gruppemedlemmene, samt med våre eksterne nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.  

POPS har følgende forskningsområder:

 1. Pasientopplevelser ved kirurgi og dagkirurgi
 2. Pasient- og pårørendeopplevelser ved kritisk sykdom og intensivopphold
 3. Opplevelser etter vold og traumatiske hendelser
 4. Non-farmakologisk håndtering av smerte, agitasjon og delirium i intensivavdelinger
 5. Oppfølging og bruk av dagbok i intensivavdelinger
 6. Simulering som pedagogisk metode for bedre pasientsikkerhet
 7. Forebygging av komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep

Pågående forskningsprosjekt

 • Pasienters erfaringer og opplevelser av egenbehandling hjemme etter dagkirurgi.
 • Mestring av brystkreft.
 • Langtidsoppfølging av pasienter med leppe-, kjeve-, ganespalte.
 • Pasientens helsetjeneste: Effekt av å utvikle og implementere pasientenes egne sjekklister på forekomst av uønskede hendelser og komplikasjoner før, under og etter kirurgiske inngrep i sjukehus.
 • Foreldres erfaringer med brannskader og behov for støtte i en brannskadeavdeling.
 • Tilpassing og validering av norsk versjon av Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) på en brannskadeavdeling. 
 • Smertevurdering og behandling for intensivpasienter. Safe Pain management in Acute care (SAPA).
 • Opplevelser av bruk av dagbok i en brannskadeavdeling fra et pasient og sykepleieperspektiv.
 • Pårørendes erfaringer og opplevelser av å motta intensivdagbok etter at pasienten er død.
 • Risikofaktorer for redusert yrkesdeltakelse etter hjertekirurgi.
 • Oppfølging etter kritisk sykdom og intensivbehandling: En kvalitativ studie fra pasienters, deres pårørendes og intensivsykepleieres perspektiv.
 • Posttraumatiske stress symptomer og konsekvenser for livskvalitet etter å ha vært utsatt for fysisk vold.
 • Simulering i ferdighetslaboratorier: Hvilke muligheter kan det gi? Et samarbeidsprosjekt mellom utdanningen og praksisfeltet.
 • Å lære sammen for å arbeide bedre sammen: Tverrfaglig teamtrening mellom bachelorstudenter i sykepleie, spesialsykepleiere i AIO (anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere), og legestudenter.
 • En studie av risikofaktorer for forurensing av kirurgiske instrumenter under operasjoner.