Pasientopplevelser og pasientsikkerhet ved akutt og/eller kritisk sykdom (POPS)

Forskergruppen skal bidra til ny kunnskap for å bedre kvaliteten i sykepleien til akutt og kritisk syke pasienter, nærmere bestemt til intensivpasienter og pasienter før, under og etter operative inngrep.

Med kvalitet menes i denne sammenheng bedre pasient- og pårørendeopplevelser og bedre pasientsikkerhet gjennom omsorg og trygge helsetjenester. Forskningsprosjektene omfatter tema relatert til akutt og/eller kritisk syke pasienter i alle aldersgrupper med forebyggende-, behandlende-, lindrende-, helsefremmende- og rehabiliterende behov for sykepleie.

Forskningsgruppen POPS er tilknyttet mastergradsutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie og er derfor en arena der mastergrads- og Phd-studenter kan få drøftet sine prosjekter med gruppemedlemmene, samt med våre eksterne nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Pågående forskningsprosjekt

 • Pasienters erfaringer og opplevelser av egenbehandling hjemme etter dagkirurgi.
 • Mestring av brystkreft.
 • Langtidsoppfølging av pasienter med leppe-, kjeve-, ganespalte.
 • Pasientens helsetjeneste: Effekt av å utvikle og implementere pasientenes egne sjekklister på forekomst av uønskede hendelser og komplikasjoner før, under og etter kirurgiske inngrep i sjukehus.
 • Foreldres erfaringer med brannskader og behov for støtte i en brannskadeavdeling.
 • Tilpassing og validering av norsk versjon av Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) på en brannskadeavdeling. 
 • Smertevurdering og behandling for intensivpasienter. Safe Pain management in Acute care (SAPA).
 • Opplevelser av bruk av dagbok i en brannskadeavdeling fra et pasient og sykepleieperspektiv.
 • Pårørendes erfaringer og opplevelser av å motta intensivdagbok etter at pasienten er død.
 • Risikofaktorer for redusert yrkesdeltakelse etter hjertekirurgi.
 • Oppfølging etter kritisk sykdom og intensivbehandling: En kvalitativ studie fra pasienters, deres pårørendes og intensivsykepleieres perspektiv.
 • Posttraumatiske stress symptomer og konsekvenser for livskvalitet etter å ha vært utsatt for fysisk vold.
 • Simulering i ferdighetslaboratorier: Hvilke muligheter kan det gi? Et samarbeidsprosjekt mellom utdanningen og praksisfeltet.
 • Å lære sammen for å arbeide bedre sammen: Tverrfaglig teamtrening mellom bachelorstudenter i sykepleie, spesialsykepleiere i AIO (anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere), og legestudenter.
 • En studie av risikofaktorer for forurensing av kirurgiske instrumenter under operasjoner.

Forskergruppeleder

Professor
Institutt for helse- og omsorgsvitskap

.

Medlemmer

Assosierte medlemmer

Stipendiater

 • Stine Flinterud, intensivsykepleier, PhD-stipendiat, VID vitenskapelige høgskole, UiB, HVL
 • Kristin Harris, intensivsykepleier, PhD-stipendiat, UiB, HVL
 • Lina Sophie Toft Lernevall, sykepleier, PhD-kandidat Universitetet i Bergen, og Universitetet i Aarhus, Danmark, HVL

Eksterne medlemmer

 • Kristin I Naustdal, intensivsykepleier, MSc, Intensivmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland universitetssykehus
 • Sidsel Ellingsen, anestesisykepleier, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høyskole
 • Eva Gjengedal, intensivsykepleier, professor emerita, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde
 • Arvid Steinar Haugen, PhD, fagsjef sykepleie, postdoktor, Kirurgisk serviceklinikk (KSK), Haukeland universitetssjukehus (HUS)
 • Anne Mette Koch, seksjonsleder, FOU-avdelingen, Haukeland universitetssykehus.
 • Ken Åge Kårstad, intensivsykepleier, MSc, Haukeland Universitetssykehus
 • Britt Sjøbø, intensivsykepleier, MSc, Haukeland Universitetssykehus
 • Anette Storesund, PhD, intensivsykepleier, FOU-avdelingen, Haukeland universitetssykehus
 • Lillian Svensen, MSc, Assisterende seksjonsleder v/ Intensivmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland universitetssykehus
 • Hilde Valen Wæhle, PhD, anestesisykepleier, Avdeling for pasientsikkerhet, Haukeland universitetssykehus

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Pia Dreyer, RN, PhD, Universitetet i Århus
 • Alette de Jong PhD, RN, Burn Center, Red Cross Hospital, Beverwijk, the Netherlands
 • Rachel Kornhaber PhD, MN Grad Dip (burns), RN, BN, University of Tasmania, Australia
 • Claire Malette, PhD, RN, York University, Ontario, Canada
 • Judith Tanner, Professor in Adult Nursing, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Nottingham