Kreft og livskvalitet

Mer enn 30 000 nordmenn diagnostiseres med kreft hvert år. Antall krefttilfeller øker og vil fortsette å øke fram mot 2025. Hovedårsakene er økt levealder og større befolkning

Kreft forekommer hyppigere blant menn enn blant kvinner. Mange lever med kreft over lengre tid, og mange lever med ettervirkninger og senskader etter at de er ferdigbehandlet.

Forskergruppen forsker blant annet på hvordan kreftsykdom og -behandling, funksjonssvikt eller ulike symptomer er knyttet til og påvirker helse og livskvalitet. Livskvalitet har de senere årene blitt et anerkjent endemålepunkt ved behandling av ulike sykdommer og tilstander, og det er etter hvert utviklet generelle og diagnosespesifikke spørreskjema som gir pasientene mulighet for å rapportere sin livskvalitet, helse og livsglede selv.

Vi ønsker gjennom våre prosjekter å undersøke tema som omhandler livskvalitet og andre helserelaterte aspekter hos kreftpasienter eller andre pasientgrupper i ulike aldre og med ulike diagnoser.

Kunnskap som fremkommer i vår forskning bidrar til at omsorg, ivaretagelse og rehabilitering kan forstås og tilpasses ulike pasienters og aldersgruppers behov.

Gruppen benytter seg av både kvalitative og kvantitative metoder i tilnærmingen til ulike pasientgrupper og problemområder.

Forskergruppeleder

bilde av Jorunn Drageset

Jorunn Drageset

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Medlemmer

Assosierte medlemmer

Eksterne medlemmer

 • Stine Nøttveit, Prosjektansvarlig kirurgisk klinikk og avdelingssykepleier, Haukeland Universitetssykehus
 • Kristin Hovland, Kreftsykepleier og studiesykepleier kriurgisk mottak, HUS
 • Frank Pfeffer, Professor, Gastrokirurgisk avd, HUS
 • Kari Britt Hagen, Førsteamanuensis PhD, Haukeland universitetssjukehus
 • Gøril Haugan, Professor,  NTNU
 • Anne Kari Hersvik Aarstad, Professor, HUS og VID
 • Randi J. Tangvik, Førsteamanuensis og klinisk ernæringsfysiolog, UiB
 • Mary Fox, Professor, York University, Toronto, Canada.
 • Mari Gaupås Blindheim, Høgskolelektor, Fakultet for helsefag, VID Vitenskapelige høgskole, Bergen
 • Britt Moene Kuven førstelektor, Fakultet for helsefag, VID Vitenskapelige høgskole, Bergen
 • Nina Strømsvik
 • Inger Helen Hardeland Hjelmeland, Fakultet for helsefag, VID Vitenskapelige høgskole, Bergen