Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Januar 2017 - Desember 2025

Prosjektsamandrag

Forskergruppen «Kreft og livskvalitet» ved Høgskulen på Vestlandet og Haukeland Universitetssykehus ønsker gjennom dette forskningsprosjektet å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om kreftpasienter over 80 år sin helse og livskvalitet relatert til elektiv innleggelse i somatisk sykehus. Forekomsten av kreft øker særlig i den aldrende andelen av befolkningen, og veldig få har «bare» kreft. Personer over 80 år har vesentlig flere døgnopphold på sykehus enn resten av befolkningen, og dette stiller store krav til kompetanse hos sykepleiere og annet pleiepersonell. Svært mange kliniske studier har strenge inklusjonskrav som fører til eksklusjon av de eldste eldre, og få studier sier noe om hvordan pasienter over 80 år som er eller har vært innlagt i somatisk sykehus rapporterer sin helse og livskvalitet. Resultater fra studien vil kunne få implikasjoner for praksis, og øke kvaliteten på sykepleie og annen helsehjelp som ytes til pasientgruppen gjennom hele pasientforløp. Prosjektet er et campusovergripende samarbeid med forskere fra alle HVL`s regioner, og vil involvere master og phD studenter. Vi har også med oss en forsker fra et av våre samarbeidsuniversitet York University, Toronto, Canada.

Metode

Blandede metoder
Hovedstudien vil være en kohortstudie med et konsekutivt utvalg av pasienter med ulike kreftdiagnoser = /> 80 år uten kognitiv svekkelse, som er henvist til somatisk kirurgiske avdelinger ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Disse pasientene vil bli intervjuet ved innleggelse (baseline),samt 6 og 12 måneder etter sykehusinnleggelse.
Vi skal også gjennomføre dybdeintervjuer med pasienter som har vært med i studien. Intervjuv- guide for de kvalitative intervjuene vil bli utarbeidet etter analyse av kvantitative data, og på grunnlag av identifisering av mulige problemområder som undersøkes nærmere (sekvensielt).