Livskvalitet blant pasienter med sykdom i de store kar (karkirurgiske pasienter)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2013 - August 2017

Prosjektsamandrag

Blant pasienter som behandles ved karkirurgiske avdelinger finnes det pasienter innen tre store sykdomsgrupper. Det er forsnevret blodforsyning til underekstremiteter, utposing av blodårer (aneurismer) i bukhulen eller forsnevring av blodårer på halsen som fører blod til hjernen (arteria carotis). For disse pasientgruppene er det mangelfull kunnskap om livskvalitet. Vårt utgangspunkt er at det er påvist sterkere sammenheng mellom psykologiske enn medisinske variabler når det gjelder livskvalitet hos pasienter som er behandlet for hode/hals og nyre kreftsykdom. Gjelder dette også for karkirurgiske pasienter? Vi ønsker ved en tverrsnittstudie å kartlegge livskvaliteten til karkirurgiske pasienter. En ønsker også å gjennomføre en longitudinell studie hvor det inkluderes nye slike pasienter fortløpende ved start av behandling på Haukeland Universitetssykehus. Ved begge studiene planlegges det å innhente data også ett år etter primær inklusjon. Det skal primært studeres forhold mellom livskvalitet på den ene siden og sykdomsrelaterte variabler og psykososiale faktorer på den andre siden.

Metode

1 Antall pasienter og inklusjonskriterier: Ved karkirurgisk avdeling, HUS, kommer ca. 800 pasienter til angiografi per år. Om lag 100 av disse pasientene med claudicatio intermittens får tilbud om ballongdilatasjon. De kommer tilbake til kontroll på kir. poliklinikk etter 6 måneder og 12 måneder. Vi ønsker i prinsippet å gjøre 2 studier etter modell fra våre tidligere studier. På den ene siden planlegger vi å gjøre en tverssnittstudie av et utvalg av alle pasienter behandlet ved karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus (N=400). Ved samme avdeling skal vi også gjøre en prospektiv studie hvor vi skal inkludere fortløpende claudicatio pasienter ved første gangs kontakt med sykehuset (baseline).

For begge studier skal vi innhente data ved 2 tidspunkt med omtrent ett års mellomrom. Rekruttering av pasienter finner sted på den måten at når pasientene kommer til utredning og får tilbud om operasjon for claudicatio intermittens på kirurgisk poliklinikk, HUS blir de informert om denne studien og invitert til å delta i studien. For tverrsnittstudien vil vi sende invitasjon og spørreskjema via posten. Testbatteriet gjennomføres av prosjektmedarbeider og sykepleier ved kirurgisk poliklinikk for longitudinell studie. Ønsket vårt er at pasientene da har fylt ut spørreskjemaene før de kommer til operasjon. Dersom noen av deltagerne i undersøkelsen ikke har fulgt ut spørreskjema når de kommer på kirurgisk avdeling vil de få utlevert ett nytt spørreskjema der og da og bli spurt om de kan tenke seg å fylle det da. De senere undersøkelsene blir utført i forbindelse med kontroll på kirurgisk poliklinikk etter 12 måneder.

 1. Planlagt testbatteri

 2. < >. VascuQoL består av 24 spørsmål med 7 svaralternativer. Spørreskjemaet er utviklet på engelsk [de Vries, 2005], og er oversatt til svensk [Nordanstig, 2012], men ikke norsk. Vi ønsker primært å oversette dette spørreskjemaet til norsk, og deretter utprøve skjemaet under norske forhold. Vi vil bruke klassisk metodikk for oversettelse og utprøving.

  EORTC QLQ-C30. Spørreskjemaet er utviklet for å måle opplevd livskvalitet hos kreftpasienter. Metodikken er basert på ni dimensjoner: Fem funksjonelle dimensjoner (fysisk, rolle, kognitive, emosjonelle, sosiale), tre symptomdimensjoner (tretthet, smerte og kvalme/oppkast), og en dimensjon for helse/livskvalitet [Aronsen et al., 1993].

 3. General Health Questionnaire (GHQ). [Goldberg & Williams 1988]. Vi vil bruke varianten med 12 spørsmål.

 4. Eysenck Personality Inventory. Spørreskjemaet anvendes til å fange opp personlighetstrekk som nevrotisisme, ekstroversjon, sosial konformitet og psykotisisme. [Eysenck & Eysenck, 1975].

 5. < >. Spørreskjemaet har til hensikt å fange opp ulike mestringsstrategier. [Carver, Scheier & Weintraub, 1989].

  Demografiske variabler, anamnese skjema og skjema om ko-morbiditet

  Alle pasienter skal spørres minst 2 ganger. Alle som inkluderes vil få tilbud om å besvare et nytt sett spørreskjema etter omtrent ett år. 

   

   

   

  4.3 Aktuelle analyser

  Vi vil måle reliabilitet og validitet for norsk versjon av VascuQOL. Vi vil sammenligne funn fra tidligere forskning knyttet til HRQoL hos en generell populasjon, hos hode/hals kreftopererte pasienter og nyre kreft opererte med informasjon vedrørende HRQoL hos karkirurgiske pasienter.  Vi vil vurdere betydning for utforming av livskvalitet av aktuelt sykdomsmønster sammenlignet med psykososiale forhold rundt pasienten.