Patient-Reported Outcomes in Cardiology (PROCARD)

Trass i jamn nedgang i dødelegheit og betre behandlingsmetodar, lever over 450 000 nordmenn med ein kronisk hjartesjukdom, som har konsekvensar for både individ og samfunn. Pasientrapporterte data, og korleis pasientane erfarer å gjennomgå akutt og kritisk sjukdom, er eit viktig grunnlag for samval i behandlinga og har fått aukande aktualitet.

Bruk av pasientrapporterte data er i aukande grad inkluderte i forskingsstudiar og blir kombinert med kliniske utkommemål. I forskinga til PROCARD er det stemma til pasienten som løftast fram. Pasienterfaringar er derfor sentrale i forskinga. Målet er å fremje ei pasientsentrert pleie og behandling, kor pasienten aktivt kan delta i beslutningar om eiga helse. Dette er i tråd med politiske føringar relatert til brukarmedverknad i helsetenesta.

Procard.jpg

PROCARD er ei forskingsgruppe som vart formelt oppretta hausten 2009, og er leia av professor Tone M. Norekvål. Forskinga er knytt til følgande hovudområde:

1) livskvalitet, eigenrapportert fysisk og psykisk helse, helsekompetanse, frailty (skrøpelegheit), søvn og delirium (akutt forvirring)

2) pasientane si etterleving av livsstils- og behandlingsråd

3) tilfredsheit ved bruk av, og samhandling mellom, helsetenestene

4) helsepersonell si etterleving av lokale og internasjonale retningslinjer

Vi undersøker korleis pasientane opplever behandling i både primær- og spesialisthelsetenesta. PROCARD nyttar både kvalitativ og kvantitativ metode, data frå nasjonale kvalitetsregistre og vi gjennomfører store nasjonale og internasjonale kohortsstudiar for å undersøke korleis pasientane erfarer å gjennomgå akutt og kritisk sjukdom, i tillegg til korleis dei lever med sin hjartesjukdom.

Vi utfører òg kunnskapsoppsummeringar og validerer verktøy for innhenting av pasientrapporterte data. Dette dannar grunnlag for intervensjonsstudiar for å teste ut tiltak til bruk i pasientbehandlinga. Vidare arbeider vi for å betre ressursutnytting og samhandling, og evaluerer metodar for å redusere eit mogeleg gap mellom forsking og klinisk praksis. Ved å vere tett på det kliniske fagfeltet sikrar vi at forskinga vår har rot i kliniske dagsaktuelle problemstillingar.

Forskingsgruppeleiar

bilde av Tone Merete Norekvål

Tone Merete Norekvål

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap