Forskaren i fokus – Charter and Code

«Forskaren i fokus - Charter and Code» er namnet på HVL sitt prosjekt der målet er å oppnå EU-utmerkinga «HR Excellence in Research Award».

Utmerkinga skal synleggjere at institusjonen har eit vedvarande kvalitetsarbeid i høve til m.a. attraktive arbeidsvilkår og karriereutvikling for forskarar. «Forskarar» er i denne samanhengen alle medarbeidar som har forsking som del av stillinga. Dermed vil dette arbeidet komme alle vitskapleg tilsette i høgskulen til gode.

For å oppnå sertifiseringa skal institusjonen gjere ei eigenvurdering av seg sjølv opp imot 40 ulike prinsipp og krav. Deretter skal ein finne eigna tiltak for kvalitetsforbetring der dette blir vurdert som naudsynt, og så skal ein utarbeide ein konkret handlingsplan for arbeidet med desse tiltaka.