Associate Professor

Liv Norunn Hamre

Field of work

I work as associate professor at Department of environmental sciences and teach students at the BSc program Landscape planning with landscape architecture.

I am interested in the interaction between nature and culture, and how humans influence the landscape they live in. My research focus on historical and present land cover changes and landscape ecology, using historical maps and aerial photos in GIS. My work focus primary on the effect of land cover changes on vegetation, at scales from landscape to populations. I have worked mostly in traditional cultural landscape, but also in mountain vegetation and road verges.
Aktuelle prosjekt:- SURROUND (Sustainable urbanisation requiremets of small and medium sized
urban settlements and their surroundings). Arbeidspakke 2: Grøn infrastruktur - korleis har fortetting av urbane område påverka arealbruk og økosystemtenester i tettstader og deira omgjevnadar
- Endringar i ravinelandskapet i utvalde kommunar på Romerrike (studentprosjekt).- Overvaking av artsrik slåttemark i Sogn og Fjordane (finansiert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane)- Deltek i det internasjonale nettverket PLANTPOPNET, som studerer kva abiotiske og biotiske drivarar som bestemmer førekomst og overleving av arten smalkjempe (Plantago lanceolata) på globalt nivå. 

Courses taught

  • PL 412 Landscape encroachments
  • BI 435 Vegetation ecology
  • PL 416 Landscape analysis

Research areas

  • Land cover changes, using GIS
  • Vegetation ecology
  • Population biology

Research groups

  • Landscape