Europeisk samarbeid om framtidas kompetansebehov i helsesektoren

Hvordan kan utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren samarbeide enda tettere for å sørge for at helsepersonell har den kunnskapen og kompetansen som de trenger?

Dette skal forskere og undervisere ved Høgskulen på Vestlandet se nærmere på, sammen med partnere i Norge og seks andre europeiske land. Denne uken møtes de til partnerskapsmøte i Bergen. 

Felles europeiske utfordringer 

Europa har felles utfordringer når det gjelder en aldrende befolkning og flere med kroniske og sammensatte sykdommer, og knapphet på helsepersonell til å ta seg av dem. Samtidig har vi til felles at det foregår en sterk digitalisering av helsetjenestene.

- Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen endrer måten en jobber på i helse- og omsorgstjenestene, og med det endres også behovet for kunnskap og kompetanse hos helsepersonell. Utdanningssektoren og helsesektoren må samarbeide enda tettere for at de som jobber i helse- og omsorgstjenestene til enhver tid skal ha den kompetansen de trenger, sier førsteamanuensis Tone Elin Mekki ved Senter ved for omsorgsforsking Vest, HVL.

Livslang læring for helsepersonell

Mekki er prosjektleder for Erasmus+- prosjektet «EUVECA - European Platform for Vocational Excellence in Health Care»., som også er et CoVE-prosjekt (Centres of Vocational Excellence). Målet med prosjektet er å utvikle gode systemer for samarbeid mellom utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren slik at utdanningen treffer fremtidens kunnskaps- og kompetansebehov og bidrar til livslang læring for helsepersonell. De andre landene som deltar i prosjektet er Danmark, Spania, Tyskland, Nederland, Italia og Slovenia.

Skal utvikle felles opplærings – og utdanningstilbud i Europa

I prosjektperioden skal det etableres sju regionale kompetansenettverk for helse- og omsorgssektoren, et i hvert land som er med i prosjektet. Disse nettverkene skal bestå av partnere som har ansvar for å utdanne, lede og utføre helse- og omsorgstjenester.

Sammen skal de utvikle opplærings – og utdanningstilbud og teste disse ut i en europeisk læringsplattform som skal bidra til å dekke behov for kompetanseutvikling i helse- og omsorgssektoren i fremtiden. I Norge skal kompetansenettverket etableres i Region Nordhordland.

Prosjektpartnere i Norge er Høgskulen på Vestlandet (HVL), Helse Bergen og Region Nordhordland interkommunale selskap med kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy deltar i prosjektet.

Sterkt miljø på digitale læringsressurser

Fra Helse Bergen er det Seksjon for kompetanseutvikling i Forsknings- og utviklingsavdelingen som deltar. Fagmiljøet arbeider regionalt og nasjonalt med kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten og har lang fartstid i samarbeid med både UH-sektor og kommuner. Det er et av landets fremste miljø på utvikling av digitale læringsressurser og kompetansestyring i helsesektoren.

- EUVECA- prosjektet skal bidra til livslang læring blant medarbeidere i helsesektoren og tar mål av seg å være et bidrag i å møte de store utviklingstrekkene i vår tid, som den ventede mangelen på helsepersonell og den teknologiske utviklingen. Det at prosjektet er så fremtidsrettet gjør det veldig interessant å bidra med vår kompetanse og erfaringer, sier Henning Åge Skarbø ved Helse Bergen.

Flest rangerer IKT-kunnskaper lavest 

For å sikre at en utvikler og tilbyr relevante opplærings – og utdanningstilbud har en i prosjektet hatt en spørreundersøkelse blant nærmere 4000 studenter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten om deres opplæringsbehov, og ønsker om nødvendig kompetanse for fremtiden.

Resultatene fra denne undersøkelsen diskuteres på partnerskapsmøte for alle deltakerlandene i Bergen.

Analysen viser at kommunikasjon og samarbeid ble sett på som de viktigste ferdighetene for fremtiden. Respondentene vurderte sine samarbeidsferdigheter høyest, mens IKT-kunnskaper ble rangert som lavest. På spørsmål om hvilke opplæringstilbud de mest sannsynlig ville delta på, ble ledertrening rangert høyest.

Opplæringsbehovet varierte noe fra land til land, status- og yrkesgruppe. Foreløpige resultater tyder på at generell opplæring bør fokusere på IKT-kunnskaper, kritisk tenkning og lederegenskaper.

Spørreundersøkelsen viser at svært mange er positive til å lære fra andre EU-land. Tradisjonelle opplæringsformer med fysisk tilstedeværelse foretrekkes, men dette varierer etter status og yrkesgruppe. De innsamlede data gir gode muligheter for mer dyptgående analyser som vil være nyttige i det videre arbeidet med å utvikle gode og relevante opplæringstilbud.

Skal videreutvikle eksiterende partnerskap

I tillegg til spørreundersøkelsen har alle partnerne gjennomført fokusgruppeintervju med representanter fra utdanningssektoren og politiske og administrative ledere i sine respektive land. I Norge deltok politiske og administrative ledere fra kommuner i Region Nordhordland, KS, spesialisthelsetjenesten, Statsforvalter, private helseaktører og privat næringsliv.

Målet med intervjuene var å innhente informasjon, erfaringer og ideer til arbeidet med å etablere et regionalt kompetansenettverk innen helse- og omsorgssektoren i og rundt Region Nordhordland. Hovedfunnet her var at det er ønske og behov for et slikt økosystem som tar utgangspunkt i eksisterende infrastruktur og som blir videreutviklet i fellesskap.

Kompetansebygging gjennom simulering

Bruk av simulering for å heve kompetansen blant ansatte i helse- og omsorgssektoren, er en av metodene som skal sees nærmere på i prosjektet.

På partnerskapsmøtet skal representanter fra Ljubljana i Slovenia fortelle om sine erfaringer med bruk av simulering i kommunal helsetjeneste. De reiser til nabo-kommuner med en mobil enhet (trailer), der de har simuleringsutstyr og der ansatte som ikke har mulighet til å komme til simuleringssenteret i Ljubljana, kan få opplæring i tilknytning til arbeidsplassen sin.

- Målet er å få til noe tilsvarende i vår region. SimArena har sammen med Olympiatoppen Vest kjøpt inn en tilhenger som skal innredes med test- og simuleringsutstyr. Vi bruker simulering i opplæringen av studentene våre, men det er også en viktig del av den kontinuerlige kompetansehevingen for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Fra høsten ønsker vi å opprette samarbeid med kommuner, slik at ansatte i helse- og omsorgstjenestene får lettere tilgang til simulering ved bruk av vår mobile simuleringstilhenger, sier Liv Irene Ruud, faglig koordinator på SimArena ved HVL.